Върни се горе

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА

ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“

В ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И КАНЦЕЛАРИЯ“ (ДЕЛОВОДСТВО)

В ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ДЕЛОВОДСТВО“

 

Основна цел на длъжността:

Извършва дейности, свързани с деловодното обслужване, като организира документооборота и съхранението на документите – приемане, регистриране, насочване, оформяне, класиране, систематизиране, архивиране и съхраняване.

Преки задължения:

 1. Води входящ/изходящ регистър, в който регистрира документи по реда на постъпването/извеждането им в/от Агенцията.
 2. Регистрира постъпилите предложения, сигнали, жалби и молби в Агенцията.
 3. Образува преписки по постъпилите в деловодството документи.
 4. Систематизира и съхранява преписките до предаването им в архива.
 5. Окомплектова, съхранява, обработва и организира използването на текущия и архивния документационен фонд на Агенцията.
 6. Следи движението на документите и при поискване от упълномощените лица дава информация за тяхното местонахождение.
 7. Експедира входящата и изходящата кореспонденция.
 8. Пази в тайна сведенията, които са му станали известни при изпълнение на възложената му работа и др.

 

Изисквания:

 • образование – висше;
 •  степен на образование – ОКС – Бакалавър;
 • професионален опит – не по – малко от 2 години, съгласно КДА

или

 • минимален ранг за заемане на длъжността – ІV-ти младши.

Специфични изисквания:

 • Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Дигитална компетентност;
 •  Аналитичност, инициативност, оперативност, комуникативност;
 •  Умение за работа в екип;
 •  Познаване на нормативната уредба, свързана с изпълнението на длъжността, както и подзаконовите нормативни актове и др., касаещи дейността на отдела;
 •  Познаване на вътрешното устройство на администрацията на Агенцията – Устройствен правилник на Агенция по вписванията;
 •  Лоялност и коректност при изпълнение на възложените задачи.
 • Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни, с останалите кандидати, крайни резултати от проведената конкурсна процедура.

 

Ние предлагаме:

 • Работно място в сплотен екип от експерти на Агенция по вписванията;
 • Сигурност, възможност за кариерно развитие и придобиване на разнообразни нови знания и умения;
 • Възможност за участие в обучения и повишаване на професионалната квалификация;
 • Атрактивно възнаграждение – Размерът на минималната индивидуална основна месечна заплата за длъжността е от 1800 /хиляда и осемстотин/ лева, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Доходът на държавните служители се облага единствено с 10 % данък върху доходите на физическите лица;
 • Допълнителен  платен годишен отпуск за работа, при ненормиран работен ден;
 • Средства за представително облекло;
 • Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;
 • Средства за  корекция на зрението при работа с видеодисплей, ако са предписани такива.

 

Защо да изберете Агенция по вписванията?

 • Ние сме модерна държавна администрация, ориентирана към усъвършестване, растеж и постигане на високи екипни резултати;
 • Социално отговорна администрация;
 • Администрация, която цени квалифицираните, амбициозените и отговорните служители в екипа, като инвестира в тяхното бъдеще, обучение и развитие в позитивна работна среда.
 • Високотехнологична администрация, където правото и сектора на информационните технологии са тясно свързани.

 

  Необходими документи за кандидатстване:

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

 • заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • автобиография;
 • копие от диплома за висше образование;
 • копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;
 •  копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 •  копия от други документи по преценка на кандидата.

 

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Място и срок за кандидатстване:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в срок до 17:30 часа на 05.03.2024 г. вкл.:

 •  Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно. Документите се подават в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, деловодство, партер.
 • Или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected].