Върни се горе

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА

ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ – ПО ЗАМЕСТВАНЕ В ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ДЕЛОВОДСТВО“

 

Основни задължения:

 • Организира и участва в провеждането на конкурси по реда на Закона за държавния служител, Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове. 
 • Изготвя проектите на актовете за възникване, изменение и прекратяване на служебните правоотношения.
 • Изготвя трудовите договори, допълнителните споразумения към трудовите договори, заповедите за изменения на индивидуалните заплати и заповедите за прекратяване на трудовите правоотношения.
 • Подпомага директора на дирекция при разработването и актуализирането на длъжностните и поименните щатни разписания на Агенция по вписванията.
 • Участва в организацията на оценяването на служителите чрез въвеждането и прилагането на система за оценка на изпълнението на длъжността, заплащането и израстването в кариерата на държавната администрация.
 • Участва в организирането на курсовете за професионална и езикова квалификация и изготвянето на Годишен план за обучение на служителите в Агенция по вписванията.
 • Дава мотивирани становища и доклади по прилагането на процедурите, свързани с управлението на човешките ресурси.
 • Изготвя кадрови справки за служителите в Агенция по вписванията.
 • Въвежда данни в системата за автоматично управление на човешките ресурси за новоназначени, преназначени и прекратени служители, поддържа и актуализира съществуващите бази данни.
 • Води заповедна книга за актовете за възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения.
 • Отчита отпуските и болничните листове на служителите в агенцията, участва в издаването и заверяването на служебните и трудовите книжки, изготвя документи за пенсионирането на служителите, както и специфични справки в областта на човешките ресурси.
 • Участва в подготовката на заявленията и заповедите за ползването на отпуските от служителите.
 • Образува и актуализира личните досиета на служителите в Агенция по вписванията.
 • Извършва заверка на документи и полага печат.
 • Организира повишаването в държавна служба на държавните служители във връзка с прилагането на НУРОИСДА.
 • При изпълнение на преките си задължения да спазва изискванията на регламент GDPR (Регламент за защита на личните данни /EU 2016/679 – GDPR/ на Европейския парламент от 27 април 2016 г.).

 

Изисквания:

 • образование: висше;
 • степен на образование: ОКС- Бакалавър;
 • професионален опит: не по – малко от 2 години;
 • или минимален ранг за заемане на длъжността – IV-ти младши.

 

Специфични изисквания:

 • кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

· Аналитичност, инициативност, оперативност, комуникативност;

· Умение за работа в екип;

· Познаване на нормативната уредба, свързана с изпълнението на длъжността, както и подзаконовите нормативни актове и др. касаещи дейността на дирекцията;

· Познаване на вътрешното устройство на администрацията на агенцията – Устройствен правилник на Агенция по вписванията;

· Умения да организира собствената си работа;

· Лоялност и коректност при изпълнение на възложените задачи;

Дигитална компетентност – MS Word, MS Excel, работа с правно-информационните системи, работа с MS Office, електронна поща, информационни и други системи, свързани с работата на отдела

Ние предлагаме:

 • Работно място в сплотен екип от експерти на Агенция по вписванията;
 • Сигурност, възможност за кариерно развитие и придобиване на разнообразни нови знания и умения;
 • Възможност за участие в обучения и повишаване на професионалната квалификация;
 • Атрактивно възнаграждение – Размерът на минималната индивидуална основна месечна заплата за длъжността е до 1400 /хиляда и четирестотин/ лева, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Доходът на държавните служители се облага единствено с 10 % данък върху доходите на физическите лица;
 • Допълнителен  платен годишен отпуск за работа, при ненормиран работен ден;
 • Средства за представително облекло;
 • Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;
 • Средства за  корекция на зрението при работа с видеодисплей, ако са предписани такива.

 

Защо да изберете Агенция по вписванията?

 • Ние сме модерна държавна администрация, ориентирана към усъвършестване, растеж и постигане на високи екипни резултати;
 • Социално отговорна администрация;
 • Администрация, която цени квалифицираните, амбициозените и отговорните служители в екипа, като инвестира в тяхното бъдеще, обучение и развитие в позитивна работна среда.
 • Високотехнологична администрация, където правото и сектора на информационните технологии са тясно свързани.

 

  Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • автобиография;
 • копие от диплома за висше образование;
 • копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;
 • копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит      или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина) в случай, че кандидатът притежава такива;
 • копия от други документи по преценка на кандидата.

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Място и срок за кандидатстване:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в срок до 17:30 часа на 26.01.2023 г. вкл.:

 •  Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в сградата на Агенция по вписванията, находяща се на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, деловодство.
 •  Или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected].