Върни се горе

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА

ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“  В ОТДЕЛ „АНАЛИЗ, МЕТОДОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ“, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „РЕГИСТРИ“

 

Основни задължения:

Агенция по вписванията отговаря за администрирането на пет регистъра с национално значение – Имотен регистър, Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, Регистър БУЛСТАТ, Регистъра на имуществените отношения на съпрузите и Централен регистър на особените залози. Агенцията води и специален регистър Булстат, съгласно чл. 2 от Закона за Булстат, във връзка с което:

 • Следи за удовлетвореността на потребителите на предлаганите от Агенция по вписванията административни услуги;
 • Координира дейността по навременно оказване на методическа/техническа помощ на потребителите на услуги.
 • Координира и обобщава дейността на регионалните дирекции в Главна дирекция „Регистри“, във връзка с предоставяните услуги.
 • Ръководи, организира и координира процеса по набиране, обобщаване и предоставяне на управленска и статистическа информация
 • Ръководи и участва в разработването на методики, правила, работни процедури и други вътрешни актове.
 • Обобщава проблемите в дейността на регионалните дирекции в Главна дирекция „Регистри“, прави предложения за тяхното решаване и поддържа актуална информация за дейността им
 • Ръководи, координира и контролира на дейностите на отдел „Анализ, методология и организация“.
 • При изпълнение на преките си задължения да спазва изискванията на регламент GDPR (Регламент за защита на личните данни /EU 2016/679 – GDPR/ на Европейския парламент от 27 април 2016 г.).

 

Изисквания:

 • образование: висше;
 •   степен на образование: ОКС – магистър;
 •    минимално изискуем професионален опит: 4 години

или

минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ-ти младши.

 

Специфични изисквания:

 • кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Управленска компетентност – планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на отдел „АМО” за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели.
 • Работа в екип – управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.
 • Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма.
 • Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания.
 • Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите, предоставяни и извършвани от отдел „АПО”.
 • Професионална компетентност – професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността:

- да познава нормативните актове в областта на предлаганите административни услуги.

     - да познава вътрешното устройство на администрацията на    агенцията – Устройствения правилник на АВ, Правилника за вътрешния трудов ред, вътрешните правила за работа в областта на човешките ресурси, вътрешните правила за заплатите и др.

 • Дигитална компетентност: Работа с правно-информационните системи, работа с MS Office, електронна поща, информационни и други системи.

 

Ние предлагаме:

 • Работно място в сплотен екип от експерти на Агенция по вписванията;
 • Сигурност, възможност за кариерно развитие и придобиване на разнообразни нови знания и умения;
 • Възможност за участие в обучения и повишаване на професионалната квалификация;
 • Атрактивно възнаграждение – Размерът на минималната индивидуална основна месечна заплата за длъжността е от 2500 /две хиляди и петстотин/ лева, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Доходът на държавните служители се облага единствено с 10 % данък върху доходите на физическите лица;
 • Допълнителен  платен годишен отпуск за работа, при ненормиран работен ден;
 • Средства за представително облекло;
 • Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;
 • Средства за  корекция на зрението при работа с видеодисплей, ако са предписани такива.

 

Защо да изберете Агенция по вписванията?

 • Ние сме модерна държавна администрация, ориентирана към усъвършенстване, растеж и постигане на високи екипни резултати;
 • Социално отговорна администрация;
 • Администрация, която цени квалифицираните, амбициозните и отговорните служители в екипа, като инвестира в тяхното бъдеще, обучение и развитие в позитивна работна среда.
 • Високотехнологична администрация, където правото и сектора на информационните технологии са тясно свързани.

 

  Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • автобиография;
 • копие от диплома за висше образование;
 • копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;
 • копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит      или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина) в случай, че кандидатът притежава такива;
 • копия от други документи по преценка на кандидата.

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Място и срок за кандидатстване:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в срок до 17:30 часа на 27.09.2023 г. вкл.:

 •  Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в сградата на Агенция по вписванията, находяща се на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, деловодство.
 •  Или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected].