Върни се горе

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Агенция по вписванията е администрация към министъра на правосъдието, създадена на 31 юли 2004 год. с приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър.

Мисията на Агенцията по вписвания е да удовлетворява високите очаквания на обществеността и бизнеса за качествено административно обслужване и висока професионална етика.

Към днешна дата в Агенцията работят 622 служители, разпределени в обща и специализирана администрация.

Агенция по вписванията, водена от желанието си да предоставя възможно най-доброто административно обслужване на гражданите, желае да приобщи към екипа на отдел „Внедряване и поддръжка на информационните технологии“ в ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ” нов колега, който да заеме длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“.

При започване на работа в Агенция по вписванията, Вие ще имате възможността да получите сигурност, кариерно развитие и израстване и ще придобиете разнообразни нови знания и умения, полезни за Вашето кариерно израстване и повишаване на професионалната Ви квалификация в Агенцията.

С оглед гореизложеното, Агенция по вписванията, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, оповестява обявения със заповед № РД-01-166/20.02.2024 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността:

 

МЛАДШИ Експерт

 

в отдел „Внедряване и поддръжка на информационните технологии“ в дирекция „Информационно обслужване и технологии” в Агенция по вписванията, с месторабота: в град София.

Минималните изисквания за заемане на длъжността, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, са:

 •  образование – висше;
 •  степен на образование – проф. бакалавър по…, съгласно КДА;
 •  професионален опит – не се изисква, съгласно КДА;

    или

 •  минимален ранг за заемане на длъжността – V младши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

Вие ще бъдете на крачка от другите кандидати ако:

 • Притежавате аналитичност, инициативност, оперативност, комуникативност;
 • Притежавате и безпроблемно упражнявате уменията си за работа в екип и субординация спрямо Вашия пряк ръководител и ръководството на Агенцията;
 • Познавате нормативната уредба, свързана с изпълнението на обявената длъжност, както и подзаконовите нормативни актове и др., касаещи дейността на дирекцията;
 • Познавате вътрешното устройство на администрацията на Агенцията, съгласно Устройствения правилник на Агенция по вписванията;
 • Притежавате умения да организирате собствената си работа;
 • Притежавате лоялност и коректност при изпълнение на възложените от прекия Ви ръководител задачи;
 • Притежавате компютърна грамотност и по - конкретно безпроблемно използвате функционалностите на Microsoft Оffice пакет: MS Word, MS Excel;
 • Притежавате познания в областта на персонални компютри, сървъри, LAN, WAN, SAN;
 • Свободно владеете английски език;
 • Притежавате опит в администрацията на Microsoft Windows базираната инфраструктура;
 • Практически опит в изграждането и поддръжка на Microsoft Windows базирана инфраструктура.
 • Притежавате практически опит с приложения за архивиране и възстановяване на данни;
 • Дигитална компетентност.

Предпочитана професионална област, в която е придобито образованието – природни науки, математика и информатика, технически науки, социални, стопански и правни науки.

 

                                                                                          

При започване на работа в Агенция по вписванията, Вие ще имате възможността да получите още:

 •  Интересна и предизвикателна работа в държавната администрация, включваща:
 •  Възможност за работа, свързана с достъп до база данни от системата на поддържаните от Агенция по вписванията регистри с национално значение за РБ, а именно: до базата данни, съдържащи се в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел; Регистър БУЛСТАТ; Имотен регистър; Регистъра на имуществените отношения на съпрузите, както и възможност за опериране с голям масив от данни/ информация.
 • Възможност за работа с висококвалифицирани специалисти в сферата на информационните технологии, в това число и с експерти от националния системен интегратор „Информационно обслужване“, както и с висококвалифицирани специалисти от други, подходящи за Вашето кариерно развитие, IT компании.
 • Възможности за регулярно организирани от работодателя обучения и включването Ви в различни сертификационни курсове и програми, целящи повишаване на Вашата професионална квалификация, при условие, че Вашата професионална заетост в Агенция по вписванията е минимум 6 месеца, съгласно действащата нормативна уредба.

 

 • Социална политика, провеждана от Агенция по вписванията, осигуряваща:
 • Приятелска работна атмосфера и стимулираща среда в млад, подкрепящ и динамичен екип;
 • Възможности за кариерно израстване и развитие, чрез които служителите на АВ да разгърнат целия си потенциал;
 • Средства за представително облекло;
 • Средства за корекция на зрението при работа с видеодисплей, ако са предписани такива.
 • Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;
 • Допълнителни дни платен годишен отпуск;
 • Карти за отстъпки при пазаруване от вериги магазини, ресторанти, сладкарници и др., с които Агенция по вписванията е в отношения на партньорство и взаимно сътрудничество.

При започване на работа в Агенция по вписванията, Вие ще имате възможността да получите сигурност, възможност за кариерно развитие и израстване и ще придобиете разнообразни знания и умения.

 

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Необходимите документи, които кандидатите за участие в конкурса следва да подадат, са както следва:

 •  заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 •  декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 •  автобиография;
 •  копие от диплома за завършено висше образование;
 •  копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че кандидатът притежава такава;
 •  копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина) в случай, че кандидатът притежава такава;
 • копия от други документи по преценка на кандидата.

 

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 10 /десет/ дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса или до 17:30 часа на 05.03.2024 г. вкл.:

 • Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в Агенция по вписванията на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, деловодство.
 • или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected].

         Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика за обявената вакантна позиция:

Съгласно утвърдена длъжностна характеристика за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ВНЕДРЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ“ В ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ” в Агенция по вписванията, Вашите задължения ще включват:

Участва в поддръжката на компютърната и периферна техника, свързана с работата на електронните регистри на Агенцията; Участва във внедряването и поддръжката на електронните регистри на Агенцията; Участва в дейности по осигуряване интегрирането с информационните системи на другите звена от държавната администрация.; Осигурява прилагането на политика на защита по отношение на приложния софтуер.; Обучава оторизирания персонал да работи със средствата на наличния софтуер и хардуер;  Изпълнява й допълнително поставени задачи от директора на дирекция „ИОТ”.

 

Размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността е 1500.00 лева /хиляда и петстотин/, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация

 

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20 и се публикуват на електронната страница на Агенцията, в раздел „Кариери“, както и на подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

 

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, на интернет страницата на Агенция по вписванията, в раздел „Кариери“, както и на подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.