Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД–01-130/28.04.2015 г.на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

Главен секретар

на Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • образование – висше;
 • степен на образование – магистър;
 • професионален опит – 7 години;

или минимален ранг за заемане на длъжността – V старши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • висше образование с професионално направление „Информатика и компютърни науки“;
 • стаж по специалността – не по-малко от 7 години;
 • кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • разрешение за достъп до класифицирана информация; същото се  издава след извършване на проучване за надеждност съгласно чл. 45 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ); такова проучване се извършва само на класираните кандидати след приключване на конкурса в съответствие с чл. 150, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Инициативност, оперативност, комуникативност, способност за управление на промените в администрацията;
 • Умение за работа в екип;
 • Познаване на нормативната уредба;
 • Умения да организира собствената си работа и тази на подчинените си;
 • Лоялност и коректност при изпълнение на възложените задачи;
 • Компютърни умения – Word, Excel.

Начинът на провеждане на конкурса е защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Ръководство, координация и контрол на общата и специализираната администрация в Агенция по вписванията ” – формат А4 до 15 стандартни машинописни страници  и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

 • Заявление по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
 •  Декларация по чл. 17, ал. 2 ,т. 1 от НПКДС;
 •  Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление „Информатика и компютърни науки“;
 •  Копия от документи за придобита допълнителна квалификация;
 • Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка, и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина; копията от документите се представят в цялост);
 • Съгласие на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ за започване на проучване за надеждност на кандидата;
 • Копия от други документи по преценка на кандидата.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в десетдневен срок, считано от датата на публикуване на обявлението или до 17.00 часа на 01.06.2015 г. вкл. в Агенция по вписванията: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, деловодство, партер.

Кратко описание на длъжността:

Съгласно утвърдена длъжностна характеристика за длъжността Главен секретар на Агенция по вписванията – ръководство, координация и контрол по отношение дейността на администрацията на Агенция по вписванията; ресурсно осигурява изпълнението на стратегическите цели и задачи на Агенция по вписванията, като планира и организира рационално текущата работа; контрол и управление на документооборота в агенцията; оптимизация и усъвършенстване на административната дейност и др.

Размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността е до 2750 лв. /две хиляди и седемстотин и петдесет лева/, съобразно квалификацията и придобития професионален опит.

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса, се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна” № 20 и се публикуват на електронната страница на Агенцията.

Съгласие
doc файл, 27,5 KB, качено на 20.12.2016

doc document

Списък с допуснати и недопуснати кандидати
doc файл, 57,0 KB, качено на 20.12.2016

doc document

Заповед за прекратяване
pdf файл, 132,1 KB, качено на 20.12.2016

pdf document