Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители оповестява обявения със заповед № РД-01-32/24.01.2020 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

 

ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ

 

в отдел „Анализ, методология и организация“, Главна дирекция „Регистри”, в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

· образование: висше;

· степен на образование: ОКС – магистър;

· професионален опит: 4 години

      или минимален ранг за заемане на длъжността – III младши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

· кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

· Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

· аналитичност, инициативност, оперативност, комуникативност;

· умение за работа в екип;

· познаване на нормативната уредба, свързани с поддържаните от агенцията регистри – Закон за кадастъра и имотния регистър, Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Закона за регистър БУЛСТАТ, Семейния кодекс, както и подзаконовите нормативни актове и др. касаещи дейността на дирекцията;

· Познаване на вътрешното устройство на администрацията на агенцията – Устройствения правилник на Агенция по вписванията;

· умения да организира собствената си работа;

· лоялност и коректност при изпълнение на възложените задачи;

· компютърна грамотност – MS Word, MS Excel.

Предпочитана професионална област, в която е придобито образованието: право

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

           Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

· заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

·  декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;

· автобиография;

· копие от диплома за висше юридическо образование;

·  копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

·  копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;

·  копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или   придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

·  копия от други документи по преценка на кандидата.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в десетдневен срок от публикуването на обявлението за конкурса или до 17.30 часа на 07.02.2020 г. вкл. в Агенция по вписванията: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, деловодство, партер.

Кратко описание на длъжността:

Съгласно утвърдена длъжностна характеристика за длъжността главен юрисконсулт в отдел „Анализ, методология и организация“, Главна дирекция „Регистри” в Агенция по вписванията – Подпомага дейностите, осъществявани от отдел „Анализ, методология и организация“, съгласно утвърдената функционална характеристика на отдела. Разработва вътрешни актове във връзка с функционирането на регистрите, поддържани от Агенция по вписванията и дейността на служители от конкретни административни звена. Анализира законодателството, имащо отношение към дейността на Агенция по вписванията.Анализира на съдебна практика по прилагане на законодателството, отнасяща се до поддържаните от агенцията регистри. Изготвя на предложения за изменение и допълнение на нормативни актове, свързани с дейността на агенцията и др.

Размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността е от 660 /шестстотин и шестдесет лева/ до 2100 лв. /две хиляди и сто/, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.  

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна” № 20 и се публикуват на електронната страница на агенцията.

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, както и на интернет страницата на Агенция по вписванията.

Окончателни резултати
doc файл, 39,5 KB, качено на 10.03.2020

doc document

Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен юрисконсулт в отдел "Анализ, методология и организация", Главна дирекция „Регистри”