Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда оповестява обявения със заповед № РД-01-453/ 17.08.2021 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 7 (седем) щатни бройки за длъжността:

 

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО РЕГИСТРАЦИЯТА ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

 

в дирекция „Длъжностни лица по регистрация” в Агенция по вписванията, както следва:

- 5 щатни бройки с месторабота в гр. София;

- 2 щатни бройки с месторабота в гр. Варна;

 

1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

- образование – висше юридическо;

- придобита юридическа правоспособност по Закона за съдебната власт;

- образователна степен – магистър;

- професионален опит – 3 години юридически стаж, възникнал след придобиване на юридическа правоспособност.

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

  •  Дигитална компетентност/ Компютърна грамотност;
  •  Удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

3. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  •  Опит в областта на търговското право;
  • Опит в регистрацията на търговци и юридическите лица с нестопанска цел.

4. Конкурсът за заемане на длъжността: „Длъжностно лице по регистрацията по ЗТР“ да се проведе по следния начин:

   - писмен изпит;

   - устен изпит.

5. Документи за участие в конкурсната процедура – Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

  •  Заявление за участие в конкурса (приложение № 1);
  • Автобиография, подписана от кандидата;
  •  Копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“, завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена по шестобалната система;
  • Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност правоспособност по Закона за съдебната власт;
  • Копие от удостоверение за придобита допълнителна квалификация, в случай, че кандидатът притежава такава;
  • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка, и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина; юридическият стаж се удостоверява и с копия от длъжностни характеристики, служебни бележки и др. относими релевантни документи, от които да е виден придобитият професионален опит).

6. Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа. Документите за участие в конкурсната процедура се представят в срок до 17.30 часа на 08.10.2021 г. /петък/, на адрес: гр. София 1111, ул. „Елисавета Багряна“ № 20 – Център за административно обслужване, гише № 53.

Всеки кандидат получава входящ номер от деловодството на Агенцията по вписванията. С оглед защитата на личните данни всички списъци и съобщения във връзка с конкурса ще съдържат само входящите номера, които кандидатите са получили при подаване на заявлението.

7. Кратко описание на длъжността:

Съгласно утвърдена длъжностна характеристика за длъжността: длъжностно лице по регистрация по Закона за търговския регистър /ДЛР по ЗТР/ в дирекция „Длъжностни лица по регистрация” в Агенция по вписванията  са вменени задължения по разглеждане, по реда на постъпване, на заявленията и актовете на държавни органи и лица, осъществяващи публични функции за вписване, заличаване и обявяване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, ведно с приложените към тях документи. Извършва действията по вписванията, обявяванията и заличаванията в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, дава ; извършва проверка дали е подадено заявление за исканото вписване, заличаване или обявяване; извършва проверка дали заявеното обстоятелство подлежи на вписване или представеният акт подлежи на обявяване; извършва проверка дали заявлението е подадено от оправомощено лице; извършва проверка дали към заявлението са приложени всички документи съгласно изискванията на закон, съответно подлежащия на обявяване акт, и дали съществуването на заявеното за вписване обстоятелство се установява от представените документи; дава указания за отстраняване на нередовности, постановява мотивирани откази относно заявено вписване, заличаване или обявяване при констатиране на неспазване на съответните законови изисквания; издава актове относно назначаването на вещи лица за оценка на непарични вноски, ликвидатори, контрольори, проверители и регистрирани одитори; изготвя отговори по жалби на потребители на услугите, извършвани от дирекцията и др.;

 

8. Размерът на основното трудово възнаграждение за конкурсната длъжност е 2 990.00 лв. /две хиляди деветстотин и деветдесет лева/ и се определя в съответствие с чл. 20, ал. 2 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се определя при сключването на трудовия договор в зависимост от продължителността на трудовия стаж и професионалния опит на класирания кандидат.

 

9. Обявлението за конкурса да се публикува в централния печат, в специализирания сайт Jobs.bg, административния регистър на Министерски съвет на интернет страницата на Агенция по вписванията, в раздел „Кариери“, както и на подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

 

10. Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати, датата и мястото на провеждане на писмения изпит и всички съобщения във връзка с конкурса да се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. „Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” № 20 и да се публикуват на подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“ от служители на дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство”, както и да се публикуват на електронната страница на Агенцията в раздел „Кариери“ от служители на дирекция „Информационно обслужване и технологии“, като:

     Всички списъци, ще съдържат само входящите номера, които кандидатите са получили при подаване на заявленията си.

Обявлението за конкурса е публикувано във вестник Монитор на дата: 08.09.2021 г., в административния регистър на Министерски съвет, в специализирания сайт Jobs.bg, на интернет страницата на Агенция по вписванията, в раздел „Кариери“, както и на подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

 

Заяление - Приложение № 1
docx файл, 22,4 KB, качено на 08.09.2021

docx document

Конкурс за заемане на 7 (седем) щатни бройки за длъжността Длъжностно лице по регистрацията по закона за Търговския регистър