Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда и във връзка със Заповед № РД-01-262/16.07.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията обявява конкурс за заемане на 30 (тридесет) щатни бройки за длъжността

 

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО РЕГИСТРАЦИЯТА ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

 

в  дирекция „Длъжностни лица по регистрация” към Агенция по вписванията

 

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 • завършено висше юридическо образование;
 • придобита юридическа правоспособност по Закона за съдебната власт;
 • юридически стаж не по-малко от три години, възникнал след придобиване на юридическата правоспособност.

 

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 • компютърна грамотност – Microsoft Word.

 

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • опит в областта на търговското право;
 • опит в регистрацията на търговци и юридически лица с нестопанска цел.

 

Начинът на провеждане на конкурса е в два етапа:

 • писмен изпит;
 • устен изпит.

 

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление по утвърден образец, публикуван на интернет страницата на Агенция по вписванията: www.registrуagency.bg  заедно с обявлението за конкурса;
 • копие от дипломата за завършено висше образование по специалността „Право“, завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система;
 • копие от удостоверението за придобита юридическа правоспособност по Закона за съдебната власт;
 • копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ съответен юридически стаж;
 • подробна автобиография, подписана от кандидата.

 

Място и срок за подаване на документите за участие:

 • Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, в срок от 1 (един) месец, считано от датата на публикуване на обявлението за конкурса в Агенция по вписванията: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, деловодство, партер. Всеки кандидат получава входящ номер от деловодството на Агенция по вписванията. С оглед защита на личните данни всички списъци и съобщения във връзка с конкурса ще съдържат само входящите  номера, които кандидатите са получили при подаване на заявлението.

 

Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

 • Извършване на действия по вписвания, заличавания и обявявания в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел въз основа на заявление или акт на съда, на други държавни органи и на частни съдебни изпълнители, възложени по силата на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
 • Вписва търговците, клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел, клоновете на чуждестранните юридически лица с нестопанска цел и свързаните с тях обстоятелства в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, след извършена проверка за законосъобразност. Обявява в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел актовете, представени от търговците и юридическите лица с нестопанска цел, съгласно изискванията на нормативната уредба.
 • Назначава вещи лица, проверители, контрольори, ликвидатори и експерт счетоводители в предвидените от закона случаи.

 

 

Възнаграждение за длъжността:

 • Размерът на основното трудово възнаграждение за конкурсната длъжност е 2168 лв. /две хиляди сто шестдесет и осем лева/ и се определя в съответствие с чл. 20, ал. 2 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
 • Към основното трудово възнаграждение се определя и допълнително трудово възнаграждение за продължителността на юридическия стаж и професионалния опит на класирания кандидат.

 

Обявлението се публикува в централния печат, на видно място в сградата на Агенцията по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна” № 20 и на интернет страницата на Агенцията по вписванията: www.registrуagency.bg (в раздел „Кариери“).

 

Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на видно място в сградата на Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна” № 20 и се публикуват на интернет  страница на Агенцията по вписванията: www.registrуagency.bg (в раздел „Кариери“).

Заявление Приложение 1
rtf файл, 84,0 KB, качено на 19.07.2018

rtf document

Декларация за лични данни
doc файл, 28,0 KB, качено на 19.07.2018

doc document

Съобщение
docx файл, 20,2 KB, качено на 03.08.2018

docx document

Съобщение от 30.08.2018 г.
docx файл, 17,3 KB, качено на 30.08.2018

docx document

Списък с допуснати до конкурса
pdf файл, 394,6 KB, качено на 28.09.2018

pdf document

Списък с недопуснати до конкурса
pdf файл, 205,6 KB, качено на 28.09.2018

pdf document

Съобщение от 01.10.2018
pdf файл, 18,0 KB, качено на 01.10.2018

pdf document

Съобщение от 24.10.2018 г.
docx файл, 20,7 KB, качено на 24.10.2018

docx document

Окончателни резултати
docx файл, 22,5 KB, качено на 21.11.2018

docx document