Върни се горе

Агенция по вписванията е администрация към министъра на правосъдието, създадена на 31 юли 2004 г. с приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър.

Мисията на Агенцията по вписвания е да удовлетвори високите очаквания на обществеността и бизнеса за качествено административно обслужване и висока професионална етика.

Към днешна дата в Агенцията работят 594 служители, разпределени съответно в обща и специализирана администрация.

Aгенция по вписванията, водена от желанието си да предоставя възможно най-доброто административно обслужване на гражданите, желае да приобщи към екипа на отдел „Правно обслужване и административнонаказателни дейности“, дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“ в Агенция по вписванията, нови колеги, който да заеме длъжността „юрисконсулт“.

С оглед гореизложеното Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители оповестява обявения със заповед № РД-01-487/15.10.2020 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 2 (две) щатни бройки за длъжността

 

ЮРИСКОНСУЛТ

 

в отдел „Правно обслужване и административнонаказателни дейности“, дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“ в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 •  образование – висше;
 •  степен на образование – ОКС – Магистър;
 •  професионална област: Право.
 •  професионален опит – не се изисква, съгласно КДА

или

  минимален ранг за заемане на длъжността – V-ти младши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 •  Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

 

Вие ще бъдете на крачка от другите кандидати ако:

 •  Аналитичност, инициативност, оперативност, комуникативност;
 •  Умение за работа в екип;
 •  Познаване на нормативната уредба, свързана с изпълнението на длъжността, както и подзаконовите нормативни актове и др., касаещи дейността на дирекцията и в частност на отдела;
 •  Познаване на вътрешното устройство на администрацията на Агенцията – Устройствен правилник на Агенция по вписванията;
 •  Умения да организира собствената си работа;
 •  Лоялност и коректност при изпълнение на възложените задачи;
 •  Дигитална компетентност;

 

Предпочитана професионална област, в която е придобито образованието: Право.

 

При започване на работа в Агенция по вписванията, Вие ще имате възможността да получите още:

 •  Интересна и предизвикателна работа в държавната администрация, включваща:
 • Възможност за работа, свързана с осъществяването на дейности по правното обслужване на общата администрация,  дейности, свързани с административнонаказателните производства и реализирането на адмиинстративнонаказателната отговорност, както и процесуално представителство на Агенция по вписванията.
 • Възможност за работа с висококвалифицирани юристи с опит в горепосочената сферата, както и с висококвалифицирани експерти и специалисти от други звена на Агенцията,
 • Възможност за кариерно развитие и израстване.
 • Възможност за повишаване на Вашата професионална квалификация.
 • Възможност за придобиване на нови знания и умения, както в областта на правото, така и в областта на електронните услуги, системите на регистрите и информационните технологии.
 • Запознаване и работа с разнообразни нормативни актове, свързани с дейността на Агенция по вписванията и администрираните от нея регистри, в т.ч. и електронни.

 

 • Социална политика, провеждана от Агенция по вписванията, осигуряваща:
 • Приятелска работна атмосфера и стимулираща среда в млад, подкрепящ и динамичен екип;
 • Средства за представително облекло;
 • Средства за корекция на зрението при работа с видеодисплей, ако са предписани такива.
 • Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;
 • Допълнителни дни платен годишен отпуск.
 • Атрактивно възнаграждение, без да е необходим професионален опит
 • Допълнителни отстъпки в търговската мрежа

 

При започване на работа в Агенция по вписванията, Вие ще имате възможността да получите сигурност, възможност за кариерно развитие и ще придобиете разнообразни знания и умения.

 

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

 • заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 •  декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • Автобиография;
 •  копие от диплома за висше юридическо образование;
 • Удостоверение на придобита юридическа правоспособност;
 • копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;
 •  копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 •  копия от други документи по преценка на кандидата.

 

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 10 /десет/ дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса или до 17:30 часа на 26.10.2020 г. вкл.:

 •  Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, деловодство, партер.
 •  или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected].

 

Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 14 май 2020 г. до 30 ноември 2020 г., при кандидатстването и по време на етапите от провеждането на конкурсната процедура за длъжността юрисконсулт /2 щатни бройки/ в отдел ПОАНД, дирекция ПОЧРД в Агенция по вписванията, следва да се спазва Заповед № РД-01-225/27.05.2020 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, във връзка с разпространението на Covid-19 и всички разписани мерки от министъра на здравеопазването и допълнително въведени такива, с цел опазване здравето на хората, както от кандидатите, така и от служителите от Агенция по вписвания. 

 

Кратко описание на длъжността:

Съгласно утвърдена длъжностна характеристика за длъжността Юрисконсулт в отдел „Правно обслужване и административнонаказателни дейности“, дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодоство“ в Агенция по вписванията – Осъществява правна правната помощ на изпълнителния директор и на административните звена на агенцията с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции, като дава мотивирани становища по правни въпроси; Изготвя становища по законосъобразността на проекти на административни актове на изпълнителния директор на агенцията; Осъществява процесуално представителство на Агенция по вписванията и на изпълнителния директор на Агенция по вписванията; Участва в дейността, свързана с управлението на правото на държавната собственост на агенцията; Изработва и участва в изработването на проекти на нормативни актове, засягащи дейността на агенцията, както и дава становища по проекти на нормативни актове, получени от други държавни органи за съгласуване; Изготвя проекти на договори, свързани с дейността на агенцията и дава становища по законосъобразността на проекти на договори; Изготвя правни становища по сигнали и предложения по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и по заявление за достъп до обществена информация (ЗДОИ); Изготвя проекти на заповеди, договори и други актове; Участва в изготвянето на документации, свързани с провеждане на процедури по реда на ЗОП, изготвя заповеди за назначаване на комисии, участва в провеждането на процедури и в комисии за избор на изпълнител; Осъществява ефективно възложената му дейност, като част от дейността на отдела, свързана с осигуряване на резултатна методическа помощ в рамките на възложените на отдела функции и др.

 

Основна месечна заплата:

Размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността е от 900.00 лева /девестотин лева/ до 1300.00 лева /хиляда и триста лева/, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация

 

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20 и се публикуват на електронната страница на Агенцията, в раздел „Кариери“, както и в подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

 

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, на интернет страницата на Агенция по вписванията, в раздел „Кариери“, както и в подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

Конкурс за заемане на 2 (две) щатни бройки за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно обслужване и административнонаказателни дейности”, дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“