Върни се горе

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Агенция по вписванията е администрация към министъра на правосъдието, създадена на 31 юли 2004 год. с приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър.

Мисията на Агенцията по вписвания /наричана по – долу закраткост Агенцията/ е да удовлетвори високите очаквания на обществеността и бизнеса за качествено административно обслужване и висока професионална етика.

Към днешна дата в Агенцията работят 594 служители, разпределени респективно в обща и специализирана администрация.

Ние от дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“, водени от желанието си да предоставяме възможно най-доброто административно обслужване, търсим ново попълнение към нашия екип за длъжността „главен експерт“ .

При нас ще получите сигурност, възможност за кариерно развитие и ще придобиете разнообразни нови знания и умения.

С оглед гореизложеното, Агенция по вписванията, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, оповестява обявения със заповед № РД-01-546/ 20.09.2021 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността:

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

 

в дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“ в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

 

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • образование – висше;
 •  степен на образование – ОКС – бакалавър;
 • професионален опит – не по – малко от 3 години, съгласно КДА;

или

 •  минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 •  Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Аналитичност, инициативност, оперативност, комуникативност;
 • Умение за работа в екип;
 • Познаване на нормативната уредба, свързана с изпълнението на длъжността, както и подзаконовите нормативни актове и др., касаещи дейността на дирекцията източници на информация;
 • Познаване на вътрешното устройство на администрацията на Агенцията – Устройствения правилник на Агенция по вписванията;
 • Умения да организира собствената си работа;
 • Лоялност и коректност при изпълнение на възложените задачи;
 • Компютърна грамотност – MS Word, MS Excel.
 • Дигитална компетентност.

 

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

 •  Заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 •  Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 •  Автобиография;
 •  Копие от диплома за висше образование;
 •  Копия от документи за придобита допълнителна квалификация, в случай, че има такава;
 •  Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител, в случай, че има такъв (професионалният опит, в случай, че кандидатът притежава такъв, се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 •  Копия от други документи по преценка на кандидата.

 

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 10 /десет/ дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса или до 17:30 часа на 30.09.2021 г. вкл.

 • Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в Агенция по вписванията на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, деловодство, партер, гише № 53.
 • или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected].

 Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, и извънредната епидемична обстановка до 30 ноември 2021 г., при кандидатстването и по време на етапите от провеждането на конкурсната процедура за длъжността: главен експерт /1 щатна бройка/ в дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“, в Агенция по вписванията, следва да се спазва Заповед № РД-01-225/ 27.05.2020 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, във връзка с разпространението на Covid-19 и всички разписани мерки от Министъра на здравеопазването и допълнително въведени такива, с цел опазване здравето и живота на хората, както от кандидатите, така и от служителите от Агенция по вписвания.

 

 1. Кратко описание на длъжността: Съгласно утвърдената длъжностна характеристика за длъжността: Главен експерт в дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“ в Агенция по вписванията, служителят, заемащ горепосочената длъжност: Организира и участва в провеждането на конкурси по реда на Закона за държавния служител, Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове; Изготвя проектите на актовете за възникване, изменение и прекратяване на служебните правоотношения; Изготвя трудовите договори, допълнителните споразумения към трудовите договори, заповедите за изменения на индивидуалните заплати и заповедите за прекратяване на трудовите правоотношения; Участва в организацията на оценяването на служителите чрез въвеждането и прилагането на система за оценка на изпълнението на длъжността, заплащането и израстването в кариерата на държавната администрация; Участва в организирането на курсовете за професионална и езикова квалификация и изготвянето на Годишен план за обучение на служителите в Агенция по вписванията; Изпълнява функциите на орган по безопасност и здраве в Агенцията по вписванията; Дава мотивирани становища и доклади по прилагането на процедурите, свързани с управлението на човешките ресурси; Изготвя кадрови справки за служителите в Агенция по вписванията;Въвежда данни в системата за автоматично управление на човешките ресурси за новоназначени, преназначени и прекратени служители, поддържа и актуализира съществуващите бази данни;Вписва данни за структури в Административния регистър на Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА);Води заповедна книга за трудовите договори, допълнителните споразумения към тях и актовете за възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения;Отчита отпуските и болничните листове на служителите в агенцията, участва в издаването и заверяването на служебните и трудовите книжки, изготвя документи за пенсионирането на служителите, както и специфични справки в областта на човешките ресурси.;Участва в подготовката на заявленията и заповедите за ползването на отпуските от служителите; Създава, води и поддържа регистъра на декларациите по ЗПКОНПИ.

Ще бъдете на крачка от другите кандидати ако:

- Имате административен и дигитален опит в работа, свързана с управлението и администрирането на човешки ресурси, в т.ч. при изготвянето на (кадрови) справки в MS Excel, както и опит при работа с единна електронна деловодна система.

 •  Умеете да работите в екип;
 •  Умеете да организирате и планирате собствената си работа с цел нейното срочно и качествено изпълнение, коректни сте към изпълнението на поставените Ви задачи, като изпълнявате същите с внимание към детайла, при стриктно спазване и съблюдаване на действащата приложима нормативна уредба;
 •  Познавате нормативната уредба, свързана с изпълнението на длъжността, както и подзаконовите нормативни актове и др., касаещи дейността;
 •  Познавате вътрешното устройство на администрацията на Агенцията – Устройствен правилник на Агенция по вписванията.

 

                                                                                                   

Ние предлагаме:

 • Атрактивно възнаграждение - Размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността е от 1500.00 лв. /хиляда и петстотинлева/, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Доходът на държавните служители се облага единствено с 10 % данък върху доходите на физическите лица.
 • Допълнителен  платен годишен отпуск;
 • Средства за представително облекло;
 • Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;
 • Средства за корекция на зрението при работа с видеодисплей, ако са предписани такива.

 

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20 и се публикуват на електронната страница на Агенцията, в раздел „Кариери“, както и на подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

 

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, на интернет страницата на Агенция по вписванията, в раздел „Кариери“, както и на подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

 

Kонкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността "Главен експерт" в дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“