Върни се горе

Агенция по вписванията е администрация към министъра на правосъдието, създадена на 31 юли 2004 год. с приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър.

Мисията на Агенцията по вписвания е да удовлетворява високите очаквания на обществеността и бизнеса за качествено административно обслужване и висока професионална етика.

Към днешна дата в Агенцията работят 594 служители, разпределени в обща и специализирана администрация.

Aгенция по вписванията, водена от желанието си да предоставя възможно най-доброто административно обслужване на гражданите, желае да приобщи към екипа на ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ” нов колега, който да заеме длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“.

При започване на работа в Агенция по вписванията, Вие ще имате възможността да получите сигурност, кариерно развитие и израстване и ще придобиете разнообразни нови знания и умения, полезни за Вашето кариерно израстване и повишване на професионалната Ви квалификация в Агенцията.

С оглед гореизложеното, Агенция по вписванията, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, оповестява обявения със заповед № РД-01-569/ 04.10.2021 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността:

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

 

в дирекция „Информационно обслужване и технологии”, в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • образование – висше
 • степен на образование – професионален бакалавър;
 • професионален опит – не се изисква;

     и/или

 • минимален ранг за заемане на длъжността – V-ти младши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Аналитичност, инициативност, оперативност, комуникативност;
 • Умение за работа в екип;
 • познаване на нормативната уредба, свързана с изпълнението на длъжността, както и подзаконовите нормативни актове и др. касаещи дейността на дирекцията;
 • Познаване на вътрешното устройство на администрацията на Агенцията – Устройствения правилник на Агенция по вписванията;
 • Умения да организира собствената си работа;
 • Лоялност и коректност при изпълнение на възложените задачи;
 • Компютърна грамотност – Windows; Office пакет; електронен подпис.
 • Познания в областта на персонални компютри, сървъри, LAN, WAN, SAN, периферни устройства, драйвери и т.н.
 • Ползване на английски език;
 • Опит в администрацията на Microsoft Windows базираната инфраструктура;
 • Минимален практически опит в изграждането и поддръжка на Microsoft Windows базирана инфраструктура: 1 година;
 • Практически опит с приложения за архивиране и възстановяване на данни.
 • Дигитална компетентност

     Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни, с останалите кандидати, крайни резултати от проведената конкурсна процедура.

 

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

 • заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 •   автобиография
 •   копие от диплома за висше образование;
 •   копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;
 •   копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит      или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина) в случай, че кандидатът притежава такива;
 • копия от други документи по преценка на кандидата.

 

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 10 /десет/ дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса или до 17:30 часа на 14.10.2021 г. вкл.:

 •  Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в сградата на Агенция по вписванията, находяща се на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, Център за административно обслужване /гише № 53/.
 •  Или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected].

Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано до 30 ноември 2021 г., при кандидатстването и по време на етапите от провеждането на конкурсната процедура за длъжността младши експерт /1 щатна бройка/ в дирекция „Информационно обслужване и технологии“  в Агенция по вписванията, следва да се спазва Заповед № РД-01-225/ 27.05.2020 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, във връзка с разпространението на Covid-19 и всички разписани мерки от Министъра на здравеопазването и допълнително въведени такива, с цел опазване здравето на хората, както от кандидатите, така и от служителите от Агенция по вписвания. 

 

          Кратко описание на длъжността:

Съгласно утвърдена длъжностна характеристика за длъжността: младши експерт в дирекция „Информационно обслужване и технологии ” в Агенция по вписванията, Вашите задължения ще включват:

Участие в поддръжката на компютърната и периферна техника, свързана с работата на електронните регистри на Агенция по вписванията; участие във внедряването и поддръжката на електронните регистри и в дейности по осигуряване интегрирането с информационните системи на другите звена от държавната администрация.

Размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността е 1000.00 лева /хиляда лева/, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.  

 

Ние предлагаме:

- Работно място в сплотен екип от експерти;

- Сигурност, възможност за кариерно развитие и придобиване на разнообразни нови знания и умения;

- Възможност за участие в обучения и повишаване на професионалната квалификация;

- Атрактивно възнаграждение, чийто индивидуален размер ще бъде определен при назначаването, съгласно разпоредбите на чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Доходът на държавните служители се облага единствено с 10 % данък върху доходите на физическите лица;

- Карти с отстъпки при пазаруване;

- Допълнителен платен годишен отпуск;

- Средства за представително облекло;

- Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;

- Средства за  корекция на зрението при работа с видеодисплей, ако са предписани такива.

Ако сме Ви заинтригували и припознавате себе си в изложеното по- горе, можете да станете ценна част от екипа на Агенция по вписванията.

 

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20 и се публикуват на електронната страница на Агенцията, в раздел „Кариери“, както и в подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

 

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, на интернет страницата на Агенция по вписванията, в раздел „Кариери“, както и на подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

Съобщение
doc файл, 34,0 KB, качено на 25.10.2021

doc document