Върни се горе

Агенция по вписванията е администрация към министъра на правосъдието, създадена на 31 юли 2004 г. с приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър.

Мисията на Агенцията по вписвания е да удовлетвори високите очаквания на обществеността и бизнеса за качествено административно обслужване и висока професионална етика.

Към днешна дата в Агенцията работят 594 служители, разпределени съответно в обща и специализирана администрация.

Aгенция по вписванията, водена от желанието си да предоставя възможно най-доброто административно обслужване на гражданите, желае да приобщи към екипа си Служител по сигурността на информацията в  звено „Сигурност на информацията“.

С оглед гореизложеното Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители оповестява обявения със заповед № РД-01-515/26.10.2020 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

 

СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

 

в звено „Сигурност на информацията“ в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 •  образование – висше;
 •  степен на образование – ОКС – Бакалавър;
 •  професионална област: Сигурност и отбрана, социални, стопански и правни науки, природни науки, математика и информатика;
 •  професионален опит – не по – малко от 4 години, съгласно КДА

или

 • минимален ранг за заемане на длъжността – III-ти младши.
 • Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
 •  Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • Съгласно чл. 20, ал. 2 от ЗЗКИ „служител по сигурността на информацията“ следва да притежава достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Секретно”. В случай, че кандидатът не притежава такова към момента на кандидатстване, ще бъде приложена разпоредбата на чл. 10д, ал. 4, изр. 2-ро от Закона за държавния служител  „Когато за заемането на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаване на разрешението за достъп“ и на лицето класирано на първо място, ще бъде започната процедура съгласно Глава пета, Раздел I от ЗЗКИ.

 

Вие ще бъдете на крачка от другите кандидати ако:

 •  Притежавате аналитичност, инициативност, оперативност, комуникативност;
 •  Умение за работа в екип;
 •  Познаване на нормативната уредба, свързана с изпълнението на длъжността, както и подзаконовите нормативни актове и др., касаещи дейността на дирекцията и в частност на отдела;
 •  Познаване на вътрешното устройство на администрацията на Агенцията – Устройствен правилник на Агенция по вписванията;
 •  Умения да организира собствената си работа;
 •  Лоялност и коректност при изпълнение на възложените задачи;
 •  Дигитална компетентност;

 

 1. Професионална област, в която е придобито образованието: Сигурност и отбрана, социални, стопански и правни науки, природни науки, математика и информатика.

 

При започване на работа в Агенция по вписванията, Вие ще имате възможността да получите още:

 •  Интересна и предизвикателна работа в държавната администрация, включваща:

 Възможност за работа в областта на Защитата на класифицираната информация и Специален регистър Булстат, както и изпълнението на вменените със Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) задължения. Самостоятелно планиране на работата си в съответствие с нормативната уредба, сроковете за изпълнение и допълнително възложените от прекия ръководител (изпълнителния директор на Агенцията по вписванията) задачи.

 • Възможност за работа с висококвалифицирани ръководители и експерти с опит в различни сфери, от полза за Вашето кариерно развитие и израстване. Възможности за повишаване на Вашата професионална квалификация.

 

 • Социална политика, провеждана от Агенция по вписванията, осигуряваща:
 • Приятелска работна атмосфера и стимулираща среда в високо професионално подготвен, подкрепящ и динамичен екип;
 • Възможности за професионално развитие, чрез които служителите на АВ да разгърнат целия си потенциал;
 • Средства за представително облекло;
 • Средства за корекция на зрението при работа с видеодисплей, ако са предписани такива.
 • Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;
 • Допълнителни дни платен годишен отпуск.

При започване на работа в Агенция по вписванията, Вие ще имате възможността да получите сигурност, възможност за кариерно развитие и ще придобиете разнообразни знания и умения.

 

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

 • заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 •  декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • Автобиография;
 •  копие от диплома за висше образование;
 • Копие на удостоверение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Секретно”, в случай, че притежава такова.
 • Удостоверение на придобита юридическа правоспособност в случай, че има такова;
 • копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;
 •  копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или служебна бележка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 •  копия от други документи по преценка на кандидата.

 

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 10 /десет/ дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса или до 17:30 часа на 06.11.2020 г. вкл.:

 •  Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, деловодство, партер.
 •  или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected].

 

Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 14 май 2020 г. до 30 ноември 2020 г., при кандидатстването и по време на етапите от провеждането на конкурсната процедура за длъжността Служител по сигурността на информацията /1 щатна бройка/ в  звено „Сигурност на информацията“ в Агенция по вписванията в Агенция по вписванията, следва да се спазва Заповед № РД-01-225/27.05.2020 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, във връзка с разпространението на Covid-19 и всички разписани мерки от Министъра на здравеопазването и допълнително въведени такива, с цел опазване здравето на хората, както от кандидатите, така и от служителите от Агенция по вписвания. 

 

Кратко описание на длъжността:

Съгласно утвърдена длъжностна характеристика за длъжността Служител по сигурността на информацията /1 щатна бройка/ в  звено „Сигурност на информацията“ в Агенция по вписванията в Агенция по вписванията – Организира и контролира работата с класифицираната информация и опазването й в Агенция по вписванията. Следи за спазването на изискванията на ЗЗКИ и на международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация; Прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация; Разработва план за охрана на агенцията чрез физически и технически средства и следи за неговото изпълнение; Извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите; Осъществява процедурата по обикновеното проучване съгласно чл. 47 от ЗЗКИ и води регистър на проучените лица; Следи за правилното определяне на нивото на класификация на информацията в агенцията; Разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение; Осигурява физическата защита на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;

Основна месечна заплата:

Размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността е от 1300.00 лева /хиляда лева/ до 1800.00 лева /хиляда и триста лева/, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация

 

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20 и се публикуват на електронната страница на Агенцията, в раздел „Кариери“, както и в подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

 

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, на интернет страницата на Агенция по вписванията, в раздел „Кариери“, както и в подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Служител по сигурност на информацията