Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД-01-36/12.02.2016 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

Главен експерт

в отдел „Финансово–счетоводно обслужване” – 1(една) щатна бройка, дирекция „Финансово–стопански дейности и управление на собствеността” в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

 1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
 • образование – висше;
 • степен на образование – бакалавър;
 • професи
 • онален опит – 3 години;

или минимален ранг за заемане на длъжността – IV-ти младши.

2. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт:

 • Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

3. Предпочитана специалност, по която е придобито образованието:

 • Счетоводство и контрол, публични финанси, икономика.

4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Да познава добре и прилага Закона за счетоводството и нормативната база, свързана с финансово–счетоводната дейност в бюджетния сектор;
 • Оперативност, инициативност и комуникативност;
 • Способност да планира, организира и контролира собствената си дейност;
 • Своевременно и коректно да обработва информацията;
 • Умение за работа в екип.
 • Умение за работа със счетоводен софтуер „Конто 66“.
 • Компютърна грамотност.

5. Начин за провеждане на конкурса:

 • решаване на тест;
  • интервю.

6. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

 • заявление по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
 • декларация по чл. 17, ал. 2 ,т. 1 от НПКДС;
 • копие от диплома за висше образование;
 • копие от документите за придобита допълнителна квалификация, по преценка на кандидата;
 • копие от документите удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител.

7. Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в десетдневен срок, считано от датата на публикуване на обявлението или до 29.02.2016 г. до 17.00 часа в Агенция по вписванията: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, деловодство, партер.

8. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

- дейности, свързани с финансово–счетоводното обслужване на агенцията.

9. Размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността е до 1200 лв./хиляда и двеста лева/, съобразно квалификацията и придобития професионален опит.

10. Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати, датата и мястото на провеждане на теста и всички съобщения във връзка с конкурса, се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20 и се публикува на електронната страница на агенцията.

Уточнение

Във връзка с публикувана на 18.02.2016 г./ бр.40/ обява за конкурс за длъжността „ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в  отдел „Финансово–счетоводно обслужване”,  дирекция „Финансово–стопански дейности и управление на собствеността” в Агенция по вписванията,  и  във връзка с възникнали технически проблеми за публикуване на конкурсната процедура в Интегрираната информационна система на държавната администрация, срокът за приемане на документи се удължава до 07.03.2016 г. включително.

Окончателни резултати
doc файл, 43,5 KB, качено на 29.03.2016

doc document