Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД–01–516/28.11.2013 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността старши експерт в отдел „Анализ и методология”, дирекция „Административно-правно обслужване, човешки ресурси и връзки с обществеността”, в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.