Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01-474/25.09.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт в отдел „Внедряване и поддръжка на информационните технологии”, дирекция „Информационно обслужване и технологии” в Агенция по вписванията, с месторабота в гр. София.