Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД-01-165/23.06.2016 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

Главен експерт

в отдел „Финансово–счетоводно обслужване” – 1(една) щатна бройка, дирекция „Финансово–стопански дейности и управление на собствеността” в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 • образование – висше;
 • степен на образование – бакалавър;
 • професионален опит – 3 години;

или минимален ранг за заемане на длъжността – IV-ти младши.

Предпочитана професионална област, в която е придобито образованието – счетоводство и контрол, публични финанси, икономика.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Познаване на нормативната уредба, свързана с финансово–счетоводната дейност в бюджетния сектор;
 • Аналитичност, инициативност, оперативност, комуникативност;
 • Способност да планира, организира и контролира собствената си дейност;
 • Своевременно и коректно да обработва информацията;
 • Умение за работа в екип;
 • Компютърна грамотност;
 • Умение за работа със счетоводен софтуер „Конто 66“.

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

 • заявление по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
 •  декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 •  копие от диплома за висше образование;
 •  копия от документи за придобита допълнителна квалификация и правоспособност;
 •  копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка, и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 •  копия от други документи по преценка на кандидата.

Копията от документите се представят в цялост (от първа до последна страница) като условие за допускане до конкурса.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в десетдневен срок, считано от датата на публикуване на обявлението или до 11.07.2016 г. до 17.00часав Агенция по вписванията: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, деловодство, партер.

Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

Съгласно утвърдена длъжностна характеристика за длъжността главен експерт в отдел „Финансово–счетоводно обслужване”,  дирекция „Финансово–стопански дейности и управление на собствеността”“ в Агенция по вписванията – осъществява материално-отговорна дейност по извършването на различни парични операции.

9. Размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността е до 1200 лв. /хиляда и двеста лева/, съобразно квалификацията и придобития професионален опит.

10. Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати, датата и мястото на провеждане на теста и всички съобщения във връзка с конкурса, се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20 и се публикува на електронната страница на агенцията.

Заповед за прекратяване
pdf файл, 145,6 KB, качено на 18.07.2016

pdf document