Върни се горе

Обявление

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД-01-282/13.10.2016 г.на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ

в отдел „Правно обслужване и деловодство“, дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство” в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • образование – висше – юридическо;
 • степен на образование – магистър;
 • професионален опит – 4 години;

      или минимален ранг за заемане на длъжността – IІІ младши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Аналитичност, инициативност, оперативност, комуникативност;
 • Умение за работа в екип;
 • Познаване на нормативната уредба;
 • Умения да организира собствената си работа;
 • Лоялност и коректност при изпълнение на възложените задачи;
 • Компютърни умения – Word, Excel.

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

 • заявление по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
  •  декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
  •  копие от диплома за висше юридическо образование;
  •  копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
  •  копия от документи за придобита допълнителна квалификация и правоспособност;
  •  копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка, и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
  •  копия от други документи по преценка на кандидата.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в десетдневен срок от публикуването на обявлението за конкурса или до 17.00 часа на 24.10.2016 г. вкл. в Агенция по вписванията: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, деловодство, партер.

Кратко описание на длъжността:

Съгласно утвърдена длъжностна характеристика за длъжността главен юрисконсулт отдел „Правно обслужване и деловодство“, дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство” в Агенция по вписванията – осъществява дейности във връзка с процесуалното представителство на Агенция по вписванията, правното обслужване на Агенция по вписванията, включително провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП, изготвя проекти на договори, заповеди, административни актове и др.

Размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността е до 1200 лв. /хиляда и двеста лева/, съобразно квалификацията и придобития професионален опит.

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса, се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна” № 20 и се публикуват на електронната страница на Агенцията.

Обявлението за конкурса е публикувано в специализираните сайтове Jobs.bg и Zaplata.bg, както и на интернет страницата на Агенция по вписванията.