Върни се горе

Агенция по вписванията обявява подбор за заемане на длъжността „главен специалист“ (1 щ. бр.) в отдел „Анализ, методология и организация“, Главна дирекция „Регистри“, с място на работа в гр. София.

Основни функции и отговорности:

Главният специалист извършва събиране, техническа обработка и систематизиране на статистическата информация, предоставяна от специализираната администрация в Агенция по вписванията.

Изисквания за заемане на длъжността:
- средно образование;
- професионален опит - 2 години; компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

Необходими документи за кандидатстване:
- заявление (свободен текст) за участие в подбор за заемане на длъжността главен специалист;
- автобиография;
- копие от диплома за завършено образование;
- копия от документи за стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка).

Трудово възнаграждение: 1200 лв.

Документите се подават на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20 в срок до 22.07.2019 г. Телефон за контакт 0879912801.

Обявление за провеждане на подбор за заемане на длъжността  за заемане на 1 (една) щатна бройка  в отдел "Анализ, методология и организация", Главна дирекция „Регистри“