Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД-01-94/25.04.2016 г.на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

Финансов контрольор

в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • образование – висше;
 • степен на образование – магистър;
 • професионален опит – 3 години;

или минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши.

Предпочитана професионална област, в която е придобито образованието – икономика, право.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Професионален опит – минимум 3 години в областта на счетоводството, финансите, правото, вътрешния и външния одит.
 • Аналитичност, инициативност, оперативност и комуникативност;
 • Умение за работа в екип;
 • Познаване на нормативната уредба;
 • Умения да организира собствената си работа;
 • Лоялност и коректност при изпълнение на възложените задачи;
 • Притежаване на компютърна грамотност – Word, Excel.

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

 • заявление по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
 •  декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 •  копие от диплома за висше образование;
 •  копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност (в случай, че кандидатът има висше юридическо образование);
 •  копия от документи за придобита допълнителна квалификация и правоспособност;
 • копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка, и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • копия от други документи по преценка на кандидата.

Копията на документите се представят в цялост (от първа до последна страница) като условиe за допускане до конкурса.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в десетдневен срок от публикуването на обявлението за конкурса или до 17.00 часа на 13.05.2016 г. вкл. в Агенция по вписванията: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, деловодство, партер.

Кратко описание на длъжността:

Съгласно утвърдена длъжностна характеристика за длъжността финансов контрольор в Агенция по вписванията – осъществява предварителен контрол по смисъла на ЗФУКПС за законосъобразност при вземането на решения и предприемането на действия, които имат пряко финансово изражение, както и предварителен контрол за законосъобразност при осъществяване на цялостната дейност на Агенция по вписванията.

Размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността е до 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/, съобразно квалификацията и придобития професионален опит.

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса, се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна” № 20 и се публикуват на електронната страница на Агенцията.