Върни се горе

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД-01-58/06.02.2019 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

 

ДИРЕКТОР

 

на Регионална дирекцияСофия в Главна дирекция „Регистри”, в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • образование – висше;
 • степен на образование – магистър;
 • професионален опит – 4 години;

      или минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • инициативност, оперативност, комуникативност, способност за управление на промените в администрацията;
 • умение за ръководене на екип;
 • познаване на нормативната уредба;
 • умения да организира собствената си работа и тази на подчинените си;
 • лоялност и коректност при изпълнение на възложените задачи;
 • владеене на английски език;
 • компютърни умения – Word, Excel;
 • притежаване на свидетелство за управление на МПС – категория „В”.

Предпочитана професионална област, в която е придобито образованието: право, икономика.

Начинът на провеждане на конкурса е: защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Ролята на директора на Регионална дирекция – София за осъществяване функциите на Главна дирекция „Регистри” в Агенция по вписванията” – формат А4 до 10 стандартни машинописни страници и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

 • заявление по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
 •  декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 •  копие от диплома за висше образование;
 •  копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност в случай, че кандидатът е завършил специалност „Право“;
 •  копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;
 •  копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • копия от други документи по преценка на кандидата.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в десетдневен срок от публикуването на обявлението за конкурса или до 17.30 часа на 18.02.2019 г. вкл. в Агенция по вписванията: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, деловодство, партер.

Кратко описание на длъжността:

Съгласно утвърдена длъжностна характеристика за длъжността директор на Регионална дирекция – София в Главна дирекция „Регистри”, в Агенция по вписванията – ръководи, координира и отчита дейността на всички служби по вписванията и служби по регистрацията в регионалната дирекция; ръководи административно персонала и поставя задачи за изпълнение на службите по вписвания и службите по регистрация в рамките на териториалната си компетентност, с изключение на възникващите по разпореждане на съдиите по вписванията; ръководи непосредствено работата на служителите в регионалната дирекция; създава условия за нормална и ефективна работа на службите в регионалната дирекция; организира административния контрол по създаването, воденето и съхраняването на Имотния регистър в службите по вписванията и на Търговския регистър, регистър БУЛСТАТ и Регистъра на имуществените отношения на съпрузите в службите по регистрация към регионалната дирекция; организира връзките между регистрите и контролира тяхното осъществяване в рамките на териториалната си компетентност и др.

Размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността е от 700 лв. /седемстотин лева/ до 2800 лв. /две хиляди и осемстотин лева/, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.  

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна” № 20 и се публикуват на електронната страница на агенцията.

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, както и на интернет страницата на Агенция по вписванията.

Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на Регионална дирекция - София в Главна дирекция "Регистри"