Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД-01-188/22.05.2018 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

(системен администратор)

 

в дирекция „Информационно обслужване и технологии”, в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • образование – висше;
 • степен на образование – бакалавър;
 • професионален опит – 3 години;

      или минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Секретно“; същото се  издава след извършване на проучване за надеждност съгласно чл. 45 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ); такова проучване се извършва само на класираните кандидати след приключване на конкурса в съответствие с чл. 150, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • ползване на английски език;
 • опит в администрацията на MS-Active Directory и MS-Exchange;
 • минимален практически опит в изграждането и поддръжка на MS Windows базирана инфраструктура: 1 година;
 • практически опит с приложения за архивиране и възстановяване на данни.

Предпочитана професионална област, в която е придобито образованието: природни науки, математика и информатика, технически науки.

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

 • заявление по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
 •  декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 •  копие от диплома за висше образование;
 •  копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;
 •  копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • съгласие на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ за започване на проучване за надеждност на кандидата – по образец;
 •  копия от други документи по преценка на кандидата.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в десетдневен срок от публикуването на обявлението за конкурса или до 17.00 часа на 04.06.2018 г. вкл. в Агенция по вписванията: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, деловодство, партер.

Кратко описание на длъжността:

Съгласно утвърдена длъжностна характеристика за длъжността главен експерт в дирекция „Информационно обслужване и технологии” в Агенция по вписванията – администрира системи за управление на директорийни услуги (от английски: Directory Services) и електронна поща (от английски: Email Services); извършва контрол и отстранява проблеми при работата им; администрира MS-Active Directory и MS-Exchange; участва в администрирането и изграждането на физическата и виртуалната сървърна инфраструктура инфраструкурата на MS-Active Directory и MS-Exchange, мрежовата и комуникационната инфраструктура и сайтовете на Агенция по вписванията; редовно проверява log-овете и ресурсите, следи за проблеми или потенциални проблеми със софтуера или хардуера; участва в дейностите по архивиране и възстановяване на данни и др.    

Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 510 лв. /петстотин и десет лева/ до 2150 лв. /две хиляди сто и петдесет лева/, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна” № 20 и се публикуват на електронната страница на агенцията.

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията , в специализираните сайтове Jobs.bg и Zaplata.bg, както и на интернет страницата на Агенция по вписванията.

saglasie.doc
doc файл, 23,5 KB, качено на 23.05.2018

doc document

Окончателни резултати
doc файл, 44,0 KB, качено на 27.06.2018

doc document

Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Главен експерт в дирекция „Информационно обслужване и технологии” - Системен администратор