Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители оповестява обявения със заповед № РД-01-640/30.12.2020 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

 

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ

 

в отдел „Анализ, методология и организация“, Главна дирекция „Регистри”, в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

· образование: висше;

· степен на образование: ОКС – магистър;

· професионален опит: 4 години

      или минимален ранг за заемане на длъжността – III младши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

· кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

· Управленска компетентност – планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на отдел „АМО” за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели;

· Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

· Работа в екип – управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

· Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

· Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите, предоставяни и извършвани от отдел „АМО”;

· Професионална компетентност - професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността:

- да познава нормативните актове, свързани с поддържаните от агенцията регистри – Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Закона за регистър БУЛСТАТ, Семейния кодекс, както и подзаконовите нормативни актове;

     - да познава вътрешното устройство на администрацията на  агенцията – Устройствения правилник на АВ, Правилника за вътрешния трудов ред, вътрешните правила за заплатите и др.

Дигитална компетентност: Работа с правно-информационните системи, работа с MS Office, електронна поща, информационни и други системи .Предпочитана професионална област, в която е придобито образованието: социални, стопански и правни науки, технически науки.

 

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

· заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на        конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

·  декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;

· автобиография;

· копие от диплома за висше образование;

· удостоверение за придобита юридическа правоспособност, в случай, че кандидатът е завършил специалност „Право“;

·  копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;

·  копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или   придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

·  копия от други документи по преценка на кандидата.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса или до 17:30 часа на 18.01.2021 г. вкл.:

 • Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в Агенция по вписванията на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, център за административно обслужване (гише № 53).
 • Или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected].

 

Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 14 май 2020 г. до 31 януари 2021 г., при кандидатстването и по време на етапите от провеждането на конкурсната процедура за длъжността „началник“ на отдел „Анализ, методолгия и организация“ следва да се спазва Заповед № РД-01-225/27.05.2020 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, във връзка с разпространението на Covid-19 и всички разписани мерки от Министъра на здравеопазването и допълнително въведени такива, с цел опазване здравето на хората, както от кандидатите, така и от служителите от Агенция по вписвания. 

Съгласно утвърдената длъжностна характеристика за длъжността началник на отдел „Анализ, методология и организация“, Главна дирекция „Регистри” в Агенция по вписванията – ръководи, координира и контролира дейността на отдела и работата на служителите в него; ръководи и участва в разработването на методики, правила, работни процедури и други вътрешни актове, свързани с функциите на регионалните дирекции в Главна дирекция „Регистри“ и дирекция „Длъжностни лица по регистрация“; ръководи, организира и координира процеса по набиране, обобщаване и предоставяне на управленска и статистическа информация, свързана с дейността на регионалните дирекции в Главна дирекция „Регистри“ и дирекция „Длъжностни лица по регистрация“; подпомага директора на дирекция „Длъжностни лица по регистрация“ в частта да събира и синтезира информация относно постановени откази по заявления за вписване и заличаване на обстоятелства и обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ, както и информация за съдебни решения за отмяна и потвърждаване на постановени откази и др.

 

Ние предлагаме:

 • Работно място в сплотен екип от юристи и експерти на Агенция по вписванията;
 • Сигурност, възможност за кариерно развитие и придобиване на разнообразни нови знания и умения;
 • Възможност за участие в обучения и повишаване на професионалната квалификация;
 • Възможност за участие в консултативния съвет към Агенция по вписванията и междуведомствени работни групи за идентифициране, разглеждане, анализ и даване на предложения за разрешаване на актуални проблеми свързани с дейността на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, както и по създаването на имотен регистър;
 • Атрактивно възнаграждение - Размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността е от 2000 лв. /две хиляди лева/ до 2400 лв. /две хиляди и четиристотин лева/, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Доходът на държавните служители се облага единствено с 10 % данък върху доходите на физическите лица;
 • Карти с отстъпки при пазаруване;
 • Допълнителен  платен годишен отпуск;
 • Средства за представително облекло;
 • Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;
 • Средства за  корекция на зрението при работа с видеодисплей, ако са предписани такива.

 

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна” № 20 и се публикуват на електронната страница на агенцията.

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, на интернет страницата на Агенция по вписванията, в раздел „Кариери“, както и в подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

 

Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността началник отдел на отдел „Анализ, методология и организация”, главна дирекция "Регистри"