Върни се горе

Агенция по вписванията е администрация към министъра на правосъдието. Създадена на 31 юли 2004 год. с приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър.

Мисията на Агенцията по вписвания е да удовлетвори високите очаквания на обществеността и бизнеса за качествено административно обслужване и висока професионална етика.

Към днешна дата в Агенцията работят 594 служители, разпределени съответно в обща и специализирана администрация.

 

Основните Ви задачи ще бъдат свързани с дейности по извършването на различни парични операции и финансово-счетоводно обслужване на Агенция по вписванията, както и бюджетиране и счетоводно отчитане на публични средства, в това число:

 

 1. Извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи по сметките, за които отговаря.
 2. Води систематични счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация.
 3. Осъществява контрол на приходите и разходите на Агенцията.
 4. Участва в планирането на финансовата дейност и подготвя разчети за финансиране на капиталовите разходи за основен ремонт и за придобиване на дълготрайни активи.
 5. Съставя счетоводни и платежни документи.
 6. Изготвя оборотни ведомости, извършва извлечения и справки от аналитични сметки, участва при изработването на тримесечните, шестмесечни и деветмесечни междинни финансови отчети, както и годишния финансов отчет на Агенцията.
 7. Участва в комисии по инвентаризации и проверки на материално-отговорни лица и осигурява необходимата информация при реализиране на имуществената отговорност на работници и служители при липси и разхищения на парични средства и материални ценности, както и при търсене на отговорност при неизпълнение на договорни задължения от клиенти на предприятието.
 8. Участва в изготвянето на месечни, тримесечни и годишни отчети за касово изпълнение на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове на АВ и  средносрочни и дългосрочни бюджетни прогнози като предоставя необходимата информация на главния счетоводител в съответствие със сроковете съгласно указания на Министерство на правосъдието и Министерство на финансите.
 9. Периодично анализира счетоводния процес във връзка с оптимизиране на работата, както и разпределението на работата в отдела в съответствие с компетентностите си, като  изготвя мотивирани предложения, съвместно с началник отдел ФСО за промяна на организацията на работа до директор дирекция ФСДУС.
 10. Извършва дейности по осчетоводяване, организация и изпълнение на проекти по оперативни програми, финансирани със средствата от Европейския съюз и на средствата по други международни програми и договори, по които Агенция по вписванията е бенефициент.

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 

 • Да имате завършено висше образование и ОКС-бакалавър;
 •  Предпочитана област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки.
 • 2 години професионален опит и/или минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши;
 • Да отговаряте на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

 

Ще бъдете на крачка от другите кандидати ако:

 

 • Имате дигитален опит и по-конкретно опит за работа със счетоводни програми;
 • Обичате да работите с числа и се справяте добре с анализирането на финансово-счетоводна информация;
 • Умеете да работите в екип;
 • Умеете да организирате собствената си работа и сте коректни  при изпълнение на поставените задачи;
 • Познавате нормативната уредба, свързана с изпълнението на длъжността, както и подзаконовите нормативни актове и др., касаещи дейността на отдела;
 • Познавате вътрешното устройство на администрацията на агенцията – Устройствен правилник на Агенция по вписванията.
 • Способност да търси, събира и обработва информация, която да се използва по критичен и систематичен начин, да се оценява нейната актуалност, като се използват инструменти за създаване и представяне на информация.
 • Способност да анализира и синтезира информация, да представя резултатите;
 • Обективност на преценката;
 • Отдаденост на работата си, способност да работи под напрежение;

 

 

Ние предлагаме:

 

 • Сигурност, възможност за кариерно развитие и придобиване на разнообразни нови знания и умения;
 • Възможност за участие в обучения за повишаване на професионалната квалификация;
 • Атрактивно възнаграждение - Размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността е от 1100 лв. /хиляда и сто лева/ до 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Доходът на държавните служители се облага единствено с 10 % данък върху доходите на физическите лица.
 • Карти с отстъпки при пазаруване;
 • Допълнителен  платен годишен отпуск;
 • Средства за представително облекло;
 • Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;
 • Средства за  корекция на зрението при работа с видеодисплей, ако са предписани такива.

 

Ако сме Ви заинтригували и припознавате себе си в изложеното до момента, то можете да станете ценна част от нашия екип.

 

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

 

 • заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • автобиография;
 • копие от диплома за висше образование;
 • копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;
 • копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или   придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • копия от други документи по преценка на кандидата.

 

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса или до 17:30 часа на 25.12.2020* г., (предвид обстоятелството, че 25.12.2020 г. е официален празник и неработен ден, документи за участие в конкурса, ще се приемат и в първия работен ден, след тази дата, а именно на 29.12.2020 г. до 17:30 часа).

 

 • Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в Агенция по вписванията на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, център за административно обслужване (гише № 53).
 • Или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected].

 

 

 

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

 

Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 14 май 2020 г. до 31 януари 2020 г., при кандидатстването и по време на етапите от провеждането на конкурсната процедура за длъжността старши експерт в отдел „Финансово-счетоводно обслужване“ следва да се спазват всички приложими в случая мерки разписани в Заповед № РД-01-225/27.05.2020 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, във връзка с разпространението на Covid-19 и всички разписани мерки от министъра на здравеопазването и допълнително въведени такива, с цел опазване здравето на хората, както от кандидатите, така и от служителите от Агенция по вписвания.  

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна” № 20, публикуват се в подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“, както и на електронната страница на агенцията.

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, както и на интернет страницата на Агенция по вписванията.

Окончателни резултати
doc файл, 55,5 KB, качено на 15.01.2021

doc document

Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „старши експерт“ в отдел „Финансово – счетоводно обслужване“, дирекция „Финансово – стопански дейности и управление на собствеността“