Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД-01-562/30.10.2019 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

 

ГЛАВЕН Експерт

 

в Служба по вписванията – Велико Търново, към Регионална дирекция – Велико Търново, Главна дирекция „Регистри“, в Агенция по вписванията, с месторабота в град Велико Търново.

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • образование – висше - стопански и правни науки, природни науки, математика и информатика, технически науки, хуманитарни науки;
 • степен на образование – бакалавър;
 • професионален опит – не по – малко от 2 години, съгласно КДА;

     и/или

 • минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения.
 • Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания.
 • Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.
 • Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма.
 • Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите, предоставяни и извършвани от службата по вписвания.

Професионална компетентност – професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжносттаНачинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

 • заявление по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
 •  декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 •  автобиография
 •  копие от диплома за висше образование;
 • копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;
 •  копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • копия от други документи по преценка на кандидата.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в десетдневен срок от публикуването на обявлението за конкурса или до 17:30 часа на 11.11.2019 г. вкл. в Агенция по вписванията: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, деловодство, партер.

Кратко описание на длъжността:

Съгласно утвърдена длъжностна характеристика за длъжността главен експерт в Служба по вписванията – Велико Търново, към Регионална дирекция – Велико Търново, Главна дирекция „Регистри“ в Агенция по вписванията –

Извършва вписвания, отбелязвания и заличавания по разпореждане на съдия по вписванията; Подготвя и предава на АВ информацията за партидите на недвижимите имоти и вписаните актове с приложената към тях документация за централния архив; Изпълнява дейности, свързани със създаването на Имотния регистър, определени с Наредбата по чл. 5, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР); Уведомява съответната териториална служба по кадастъра за новообразуваните партиди и извършеното вписване съгласно чл. 86 от ЗКИР.и др.    

Размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността е от 605 лева /шестстотин и двадесет/ до 1800 лева /две хиляди и петстотин/, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.  

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20 и се публикуват на електронната страница на агенцията.

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, както и на интернет страницата на Агенция по вписванията.

 

 

 

 

 

Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт в Служба по вписванията - Велико Търново към Регионална дирекция - Велико Търново, главна дирекция "Регистри" в Агенция по вписванията