Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД-01-471/05.09.2019 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

 

ГЛАВЕН Експерт

 

в отдел „Анализ, методология и организация“ Главна дирекция „Регистри”, в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • образование – висше - право;
 • степен на образование – бакалавър;
 • професионален опит – не по – малко от 3 години, съгласно КДА;

     и/или

 • минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • аналитичност, инициативност, оперативност, комуникативност;
 • умение за работа в екип;
 • познаване на нормативната уредба;
 • умения да организира собствената си работа;
 • лоялност и коректност при изпълнение на възложените задачи;
 • компютърна грамотност – MS Word, MS Excel.

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

 • заявление по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
 •  декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 •  автобиография
 •  копие от диплома за висше юридическо образование;
 •  копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност в случай, че такава е придобита
 • копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;
 •  копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • копия от други документи по преценка на кандидата.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в десетдневен срок от публикуването на обявлението за конкурса или до 17:30 часа на 16.09.2019 г. вкл. в Агенция по вписванията: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, деловодство, партер.

Кратко описание на длъжността:

Съгласно утвърдена длъжностна характеристика за длъжността главен експерт в отдел „Анализ, методология и организация“, Главна дирекция „Регистри” в Агенция по вписванията –

              Участва в разработването на методики, правила, работни процедури и други вътрешни актове, участва в процеса по набиране, обобщаване и предоставяне на управленска и статистическа информация, събира и синтезира информация относно постановените откази по заявления за вписвания и заличаване на обстоятелства и обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ, анализира практиката по прилагане на законодателството, отнасяща се до поддържаните от агенцията регистри, изготвя предложения за изменение и допълнение на нормативните актове, свързани с дейността на агенцията, изготвя правни становища във връзка с подадени жалби,сигнали, запитвания и писма от граждани по проблеми, свързани с дейността и прилагането на нормативната уредба, свързана с водените от агенцията регистри.

Размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността е от 620 лева /шестстотин и двадесет/ до 2500 лева /две хиляди и петстотин/, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.  

 

 

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20 и се публикуват на електронната страница на агенцията.

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, както и на интернет страницата на Агенция по вписванията.

Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт в отдел „Анализ, методология и организация“, Главна дирекция „Регистри” в Агенция по вписванията