Върни се горе

Агенция по вписванията е администрация към министъра на правосъдието, създадена на 31 юли 2004 год. с приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър.

Мисията на Агенцията по вписвания е да удовлетвори високите очаквания на обществеността и бизнеса за качествено административно обслужване и висока професионална етика.

Към днешна дата в Агенцията работят 594 служители, разпределени съответно в обща и специализирана администрация.

Ние от отдел „Човешки ресурси, деловодство и протокол“ към дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“, водени от желанието да предоставяме възможно най-доброто административно обслужване на всеки, който се нуждае от нашите услуги, търсим ново попълнение към нашия екип за длъжността „старши експерт“ – деловодна дейност.

При нас ще получите сигурност, възможност за кариерно развитие и ще придобиете разнообразни нови знания и умения.

 

Основните Ви задачи ще бъдат свързани с деловодната дейност, обслужването на клиенти и организацията на човешките ресурси на Агенция по вписванията:

- да се грижите за документооборота и съхранението на документи  – приемане, регистриране, насочване, оформяне, класиране, систематизиране, архивиране;

- да предоставяте своевременно и ефективно административно обслужване на граждани и служители на Агенция по вписванията, съобразно законовите и етичните  норми;

- да участвате в процеса свързан с организацията и управлението на човешките ресурси – изготвяне на анализи, административни актове свързани с възникване, промяна и прекратяване на трудови и служебни правоотношения на служителите от Агенция по вписванията.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Да имате завършено висше образование и ОКС-бакалавър;
 • 2 години професионален опит или минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши;
 • Да отговаряте на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

 

Ще бъдете на крачка от другите кандидати ако:

 • Имате дигитален опит и по-конкретно опит за работа с деловодна система;
 • Комуникацията е Ваша силна страна и успешно се справяте в конфликтни ситуации;
 • Умеете да работите в екип;
 • Умеете да организирате собствената си работа и сте коректни  при изпълнение на поставените задачи;
 • Познавате нормативната уредба, свързана с изпълнението на длъжността, както и подзаконовите нормативни актове и др., касаещи дейността на отдела;
 • Познавате вътрешното устройство на администрацията на агенцията – Устройствен правилник на Агенция по вписванията.

 

 

Ние предлагаме:

 • Атрактивно възнаграждение - Размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността е от 1100 лв. /хиляда и сто лева/ до 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Доходът на държавните служители се облага единствено с 10 % данък върху доходите на физическите лица.
 • Допълнителен  платен годишен отпуск;
 • Средства за представително облекло;
 • Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;
 • Средства за  корекция на зрението при работа с видеодисплей, ако са предписани такива.

 

Ако сме Ви заинтригували и припознавате себе си в изложеното до момента, то можете да станете ценна част от нашия екип.

 

 

 

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

 • заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • автобиография;
 • копие от диплома за висше образование;
 • копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;
 • копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или   придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • копия от други документи по преценка на кандидата.

 

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 14 -/четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса или до 17:30 часа на 23.09.2020 г. вкл.:

 • Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в Агенция по вписванията на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, деловодство, партер.
 • Или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected].

 

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

 

Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 14 май 2020 г. до 30 септември 2020 г., при кандидатстването и по време на етапите от провеждането на конкурсната процедура за длъжността старши експерт в отдел „Човешки ресурси, деловодство и протокол“ следва да се спазват всички приложими в случая мерки разписани в Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. и Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. и във връзка с Заповед № РД-01-452/04.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването и допълнително въведени такива, с цел опазване здравето на хората, както от кандидатите, така и от служителите от Агенция по вписвания. 

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна” № 20, публикуват се в подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“, както и на електронната страница на агенцията.

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, както и на интернет страницата на Агенция по вписванията.

 

 

Окончателни резултати
doc файл, 70,5 KB, качено на 19.10.2020

doc document

Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността старши експерт в отдел „Човешки ресурси, деловодство и протокол”