Върни се горе

Агенция по вписванията е администрация към министъра на правосъдието, създадена на 31 юли 2004 год. с приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър.

Мисията на Агенцията по вписвания е да удовлетвори високите очаквания на обществеността и бизнеса за качествено административно обслужване и висока професионална етика.

Към днешна дата в Агенцията работят 594 служители, разпределени съответно в обща и специализирана администрация.

Aгенция по вписванията, водена от желанието си да предоставя възможно най-доброто административно обслужване на гражданите, желае да приобщи към екипа на дирекция „Информационно обслужване и технологии” нов колега, който да заеме длъжността „главен експерт“ в дирекция „ИОТ“.

При започване на работа в Агенция по вписванията, Вие ще имате възможността да получите сигурност, възможност за кариерно развитие и ще придобиете разнообразни нови знания и умения.

 

ГЛАВЕН Експерт

 

в дирекция „Информационно обслужване и технологии” в Агенция по вписванията, с месторабота: в град София.

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 •  образование – висше;
 •  степен на образование – бакалавър;
 •  професионален опит – не по – малко от 3 години, съгласно КДА;

     и/или

 •  минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

Вие ще бъдете на крачка от другите кандидати ако:

 • Притежавате аналитичност, инициативност, оперативност, комуникативност;
 • Притежавате и безпроблемно упражнявате уменията си за работа в екип;
 • Познавате нормативната уредба, свързана с изпълнението на обявената длъжност, както и подзаконовите нормативни актове и др., касаещи дейността на дирекцията;
 • Познавате вътрешното устройство на администрацията на Агенцията съгласно Устройствения правилник на Агенция по вписванията;
 • Притежавате умения да организирате собствената си работа;
 • Притежавате лоялност и коректност при изпълнение на възложените от прекия Ви ръководител задачи;
 • Притежавате компютърна грамотност и по конкретно Microsoft Оffice пакет: MS Word, MS Excel;
 • Познания в областта на персонални компютри, сървъри, LAN, WAN, SAN;
 • Ползване на английски език;
 • Опит в администрацията на Microsoft Windows базираната инфраструктура;
 • Минимален практически опит в изграждането и поддръжка на Microsoft Windows базирана инфраструктура: 1 година;
 • Практически опит с приложения за архивиране и възстановяване на данни;
 • Дигитална компетентност.

Предпочитана професионална област, в която е придобито образованието – природни науки, математика и информатика, технически науки, администрация и управление.

 

При започване на работа в Агенция по вписванията, Вие ще имате възможността да получите още:

 •  Интересна и предизвикателна работа в държавната администрация, включваща:
 •  Възможност за работа, свързана с достъп до база данни от системата на поддържаните от Агенция по вписванията регистри с национално значение за РБ, а именно: до базата данни, съдържащи се в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел; Регистър БУЛСТАТ; Имотен регистър; Регистъра на имуществените отношения на съпрузите, както и възможност за опериране с голям масив от данни/ информация.
 • Възможност за работа с висококвалифицирани специалисти в сферата на информационните технологии, в това число и с експерти от националния системен интегратор „Информационно обслужване“, както и с висококвалифицирани специалисти от други, подходящи за Вашето кариерно развитие, IT компании.
 • Възможности за регулярно организирани от работодателя обучения и включването Ви в различни сертификационни курсове и програми, целящи повишаване на Вашата професионална квалификация, при условия, че Вашата професионална заетост в Агенция по вписванията е минимум 6 месеца, съгласно действащата нормативна уредба.
 • Социална политика, провеждана от Агенция по вписванията, осигуряваща:
 • Приятелска работна атмосфера и стимулираща среда в млад, подкрепящ и динамичен екип;
 • Възможности за кариерно израстване и развитие, чрез които служителите на АВ да разгърнат целия си потенциал;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;
 • Допълнителни дни платен годишен отпуск.

 

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

 •  заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 •  декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 •  автобиография;
 •  копие от диплома за завършено висше образование;
 •  копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че кандидатът притежава такава;
 •  копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • копия от други документи по преценка на кандидата.

 

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса или до 17:30 часа на 23.09.2020 г. вкл.:

 • Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в Агенция по вписванията на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, деловодство, партер.
 • или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected].

Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 14 май 2020 г. до 30 септември 2020 г., при кандидатстването и по време на етапите от провеждането на конкурсната процедура за длъжността „главен експерт“ /1 щатна бройка/ в дирекция „Информационно обслужване и технологии“ в Агенция по вписванията, следва да се спазва Заповед № РД-01-225/27.05.2020 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, във връзка с разпространението на Covid-19 и всички разписани мерки от Министъра на здравеопазването и допълнително въведени такива, с цел опазване здравето на хората, както от кандидатите, така и от служителите от Агенция по вписвания. 

 

         Кратко описание на длъжността:

Съгласно утвърдена длъжностна характеристика за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Информационно обслужване и технологии ” в Агенция по вписванията, Вашите задължения ще включват:

Администриране и поддръжка на информационната инфраструктура на Агенция по вписванията /АВ/; Оказване на методическа помощ в рамките на възложените функции на дирекция „Информационно обслужване и технологии“; Администриране на физическа и виртуална сървърна инфраструктура в АВ; участие в администрирането и изграждането на физическата и виртуалната инфраструктура, инфраструктурата на MS-Active Directory и MS-Exchangе, мрежовата и комуникационната инфраструктура и сайтовете на АВ; участие във внедряването на електронни регистри и дейности по интегриране с информационни системи на другите звена от държавната администрация; участие в дейности по проучване, разработка и прилагане на политика на защита по отношение на разработвания приложен софтуер и прилагането на адекватни процедури за архивиране и възстановяване на данни; участие в дейностите по осигуряване на техническата поддръжка на средствата и оборудването в центровете за данни на АВ и др.    

 

Размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността е от 1500.00 лева /хиляда и петстотин лева/ до 1950.00 лева /хиляда деветстотин и петдесет лева/, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.  

 

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20 и се публикуват на електронната страница на Агенцията, в раздел „Кариери“, както и в подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

 

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, на интернет страницата на Агенция по вписванията, в раздел „Кариери“, както и в подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

 

Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт в дирекция „Информационно обслужване и технологии”