Върни се горе

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители оповестява обявения със заповед № РД-01-309/07.07.2020 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

 

ГЛАВЕН Експерт

 

в дирекция „Информационно обслужване и технологии”, в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • образование – висше;
 • степен на образование – бакалавър;
 • професионален опит – не по – малко от 3 години, съгласно КДА;

     и/или

 • минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Аналитичност, инициативност, оперативност, комуникативност;
 • Умение за работа в екип;
 • познаване на нормативната уредба, свързана с изпълнението на длъжността, както и подзаконовите нормативни актове и др. касаещи дейността на дирекцията;
 • Познаване на вътрешното устройство на администрацията на агенцията – Устройствения правилник на Агенция по вписванията;
 • Умения да организира собствената си работа;
 • Лоялност и коректност при изпълнение на възложените задачи;
 • Компютърна грамотност – MS Word, MS Excel.
 • Познания в областта на персонални компютри, сървъри, LAN, WAN, SAN
 • Ползване на английски език;
 • Опит в администрацията на Microsoft Windows базираната инфраструктура;
 • Минимален практически опит в изграждането и поддръжка на Microsoft Windows базирана инфраструктура: 1 година;
 • Практически опит с приложения за архивиране и възстановяване на данни.
 • Дигитална компетентност

Предпочитана професионална област, в която е придобито образованието – природни науки, математика и информатика, технически науки, администрация и управление.

 

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

 • заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 •  автобиография
 •  копие от диплома за висше образование;
 • копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;
 •  копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • копия от други документи по преценка на кандидата.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 10 /десет/ дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса или до 17:30 часа на 17.07.2020 г. вкл.:

 • Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в Агенция по вписванията на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, деловодство, партер.
 • или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected].

Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г., при кандидатстването и по време на етапите от провеждането на конкурсната процедура за длъжността главен експерт /1 щатна бройка/ дирекция „Информационно обслужване и технологии“  в Агенция по вписванията, следва да се спазва Заповед № РД-01-225/27.05.2020 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, във връзка с разпространението на Covid-19 и всички разписани мерки от Министъра на здравеопазването и допълнително въведени такива, с цел опазване здравето на хората, както от кандидатите, така и от служителите от Агенция по вписвания. 

 

          Кратко описание на длъжността:

Съгласно утвърдена длъжностна характеристика за длъжността главен експерт в дирекция „Информационно обслужване и технологии ” в Агенция по вписванията –

Администрира и поддържа информационната инфраструктура на Агенция по вписванията /АВ/; Оказва методическа помощ в рамките на възложените функции на дирекция „Информационно обслужване и технологии“; Администриране на физическа и виртуална сървърна инфраструктура в АВ; участва в администрирането и изграждането на физическата и виртуалната инфраструктура, инфраструктурата на MS-Active Directory и MS-Exchangе, мрежовата и комуникационната инфраструктура и сайтовете на АВ; участва във внедряването на електронни регистри и дейности по интегриране с информационни системи на другите звена от държавната администрация; участва в дейности по проучване, разработка и прилагане на политика на защита по отношение на разработвания приложен софтуер и прилагането на адекватни процедури за архивиране и възстановяване на данни; участва в дейностите по осигуряване на техническата поддръжка на средствата и оборудването в центровете за данни на АВ и др.    

 

Размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността е от 620 лева /шестстотин и двадесет лева / до 1950 лева /хиляда деветстотин и петдесет лева/, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.  

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20 и се публикуват на електронната страница на агенцията.

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, както и на интернет страницата на Агенция по вписванията.

 

 

Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт в дирекция „Информационно обслужване и технологии”