Върни се горе

Агенция по вписванията, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, оповестява обявения със Заповед РД-01-53/27.01.2021 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

 

в дирекция  „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността", в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

· образование: висше;

· степен на образование: ОКС – магистър;

· професионална област: Финанси, Икономика и Счетоводство и контрол.

· професионален опит: не по – малко от 5 години, съгласно КДА

      или минимален ранг за заемане на длъжността – II младши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

· кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Стратегическа компетентност – визия за бъдещо развитие на дирекция „Финансово – стопански дейности и управление на собствеността“ при отчитане въздействието на външни и вътрешни фактори.
 • Лидерска компетентност – мотивиране и развиване на служителите в главната дирекция за постигане на значими индивидуални и организационни цели.
 • Управленска компетентност – планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на главната дирекция за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели.
 • Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания.
 • Компетентност за преговори и убеждаване – убедително представяне на позиции и аргументи за постигане на съгласие между различни страни.
 • Работа в екип – управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.
 •  Фокус към клиента (вътрешен/външен) – осъществяване на дейностите в съответствие с потребностите, интересите и очакванията на служителите на Агенция по вписванията и извършвани от дирекция „Финансово – стопански дейности и управление на собствеността“ и в съответствие с потребностите, интересите и очакванията на потребителите на услуги предоставяни от Агенция по вписванията.
 • Дигитална компетентност: работа с правно-информационните системи, работа с MS Office, електронна поща, информационни и други системи, свързани с изпълнението на длъжността, счетоводни програми/продукти..
 • да познава структурата и вътрешното устройство на администрацията на агенцията – Устройствения правилник на АВ, както и публично достъпните доклади за дейността и цели на администрацията, приложимите за дейността нормативни актове, като: Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, Закона и всички подзаконови нормативни актове, свързани със счетоводното отчитане, включително и др., както и  Закон за устройство на територията, Закон за държавната собственост.

 

Предпочитана професионална област, в която е придобито образованието: Финанси, Икономика и Счетоводство и контрол.

 

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

· заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на        конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

·  декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;

· автобиография;

· копие от диплома за висше образование;

· копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;

·  копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или   придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

·  копия от други документи по преценка на кандидата.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 10 /десет/ дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса или до 17:30 часа на 08.02.2021 г. вкл.:

 • Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в Агенция по вписванията на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, център за административно обслужване (гише № 53).
 • Или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected].

 

Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01 февруари 2021 г. до 30 април 2021 г., при кандидатстването и по време на етапите от провеждането на конкурсната процедура за длъжността „директор“ на дирекция „Финансово – стопански дейности и управление на собствеността“ следва да се спазва Заповед № РД-01-225/27.05.2020 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, във връзка с разпространението на Covid-19 и всички разписани мерки от Министъра на здравеопазването и допълнително въведени такива, с цел опазване здравето на хората, както от кандидатите, така и от служителите от Агенция по вписвания. 

Съгласно утвърдената длъжностна характеристика за длъжността „директор на дирекция“ в дирекция “Финансово-стопански дейности и управление на собствеността", в Агенция по вписванията, с месторабота в град София  – Ръководи, координира и осъществява контрол по отношение дейността и функциите на дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”, като:

 Организира, координира и контролира дейността на служителите в дирекция „ФСДУС”, разпределението на работата между тях, както и качественото и в срок изпълнение на поставените задачи. Отговаря за спазването на трудовата дисциплина и вътрешния ред, оценката на трудовото изпълнение и дисциплинарния контрол в поверените структурни звена.Организира  и контролира изготвянето на годишния бюджет за приходите и разходите на агенцията за съответната година.Контролира изготвянето на ежемесечните и тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета и годишния финансов отчет на агенцията.Организира и контролира изготвянето на бюджетна прогноза и проект на бюджет на агенцията.Упражнява контрол върху бюджетната, финансово-стопанската и отчетническата дейност на агенцията.Организира и контролира финансово-счетоводното обслужване на агенцията  и изпълнението на бюджета.Упражнява контрол и участва при провеждането на инвентаризациите съгласно Закона за счетоводството.Организира и упражнява контрол върху дейностите по финансирането на регистрите, поддържани от агенцията.Участва в изготвянето на система от индикатори за измерване на изпълнението и обвързването й с правилата за определяне на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати.Контролира управлението на имотите – държавна собственост, предоставени на агенцията и за правилното им стопанисване.Организира проучването нуждите на регионалните дирекции и изготвя предложения за предоставяне на сграден фонд.Организира и контролира материално-техническото снабдяване и провеждането  на строително-монтажни работи в Агенцията.Отговаря за организирането и провеждането на процедури по Закона за държавната собственост и по правилника за неговото прилагане.Контролира ефективното функциониране и стопанисване на автомобилния парк на агенцията.Контролира поддържането на хигиената в агенцията.

 

Ние предлагаме:

 • Работно място в сплотен екип от ръководители и експерти на Агенция по вписванията;
 • Атрактивно възнаграждение - Размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността е от 2500 лв. /две хиляди и петстотин лева/ до 3500 лв. /три хиляди и петстотин лева/, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Доходът на държавните служители се облага единствено с 10 % данък върху доходите на физическите лица;
 • Карти с отстъпки при пазаруване;
 • Допълнителен  платен годишен отпуск;
 • Средства за представително облекло;
 • Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;
 • Средства за  корекция на зрението при работа с видеодисплей, ако са предписани такива.

 

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна” № 20 и се публикуват на електронната страница на агенцията.

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, на интернет страницата на Агенция по вписванията, в раздел „Кариери“, както и в подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"