Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД-01-270/07.06.2019 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

 

 в отдел „Финансово–счетоводно обслужване” – 1 (една) щатна бройка, дирекция „Финансово–стопански дейности и управление на собствеността” в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 • образование – висше;
 • степен на образование – бакалавър;
 • професионален опит – 3 години;

   или минимален ранг за заемане на длъжността – IV-ти младши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Познаване на нормативната уредба, свързана с финансово–счетоводната дейност в бюджетния сектор;
 • Аналитичност, инициативност, оперативност, комуникативност;
 • Способност да планира, организира и контролира собствената си дейност;
 • Своевременно и коректно да обработва информацията;
 • Умение за работа в екип;
 • Компютърна грамотност;
 • Умение за работа със счетоводен софтуер „Конто 66“.

Предпочитана професионална област, в която е придобито образованието – счетоводство и контрол.

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

 • заявление по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
 •  декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 •  копие от диплома за висше образование;
 •  копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;
 •  копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка, и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 •  копия от други документи по преценка на кандидата.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в десетдневен срок, считано от датата на публикуване на обявлението или до 17.06.2019 г. до 17.30 часа в Агенция по вписванията: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, деловодство, партер.

Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

Съгласно утвърдена длъжностна характеристика за длъжността главен експерт в отдел „Финансово–счетоводно обслужване”, дирекция „Финансово–стопански дейности и управление на собствеността” в Агенция по вписванията – осъществява материално-отговорна дейност по извършването на различни парични операции.

Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 620 лв. /шестстотин и двадесет лева/ като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20 и се публикуват на електронната страница на агенцията.

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, както и на интернет страницата на Агенция по вписванията.

Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт в отдел "Финансово-счетоводно обслужване", дирекция „Финансово–стопански дейности и управление на собствеността”