Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители оповестява обявения със заповед № РД-01-250/01.06.2020 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

 

ЮРИСКОНСУЛТ

 

в отдел „Човешки ресурси, деловодство и протокол“ в дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“, в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • образование – висше;
 •  степен на образование – ОКС - Магистър;
 • професионална област: Право.
 •  професионален опит – не се изисква, съгласно КДА

или

минимален ранг за заемане на длъжността – V-ти младши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Аналитичност, инициативност, оперативност, комуникативност;
 • Умение за работа в екип;
 • познаване на нормативната уредба, свързана с изпълнението на длъжността, както и подзаконовите нормативни актове и др. касаещи дейността на дирекцията;
 • Познаване на вътрешното устройство на администрацията на агенцията – Устройствения правилник на Агенция по вписванията;
 • Умения да организира собствената си работа;
 • Лоялност и коректност при изпълнение на възложените задачи;
 • Дигитална компетентност.

Предпочитана професионална област, в която е придобито образованието: Право.

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

 • заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 •  декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • Автобиография;
 • Копие от диплома за висше юридическо образование;
 • Копие на удостоверение на придобита юридическа правоспособност;
 • Копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;
 • Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 •  копия от други документи по преценка на кандидата.

 

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 10 /десет/ дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса или до 17:30 часа на 12.06.2020 г. вкл.:

 • Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в Агенция по вписванията на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, деловодство, партер.
 • или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected].

 

          Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г., при кандидатстването и по време на етапите от провеждането на конкурсната процедура за длъжността юрисконсулт /1 щатна бройка/ в отдел „Човешки ресурси, деловодство и протокол“ в дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“, в Агенция по вписванията, следва да се спазва Заповед № РД-01-225/27.05.2020 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, във връзка с разпространението на Covid-19 и всички разписани мерки от Министъра на здравеопазването и допълнително въведени такива, с цел опазване здравето на хората, както от кандидатите, така и от служителите от Агенция по вписвания.

 

Кратко описание на длъжността:

Съгласно утвърдена длъжностна характеристика за длъжността Юрисконсулт в отдел „Човешки ресурси, деловодство и протокол“ в дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“, в Агенция по вписванията – Осъществява дейностите във връзка с правното обслужване на отдел „ЧРДП”, дирекция „ПОЧРД” и общата администрация на Агенция по вписванията; Процесуално представителство на Агенция по вписванията; Изготвяне на становища и даване предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността на отдел „ЧРДП”, дирекция „ПОЧРД” и общата администрация на Агенция по вписванията; Изготвяне проекти на трудови договори, заповеди и други актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на трудовите и служебните правоотношения в Агенция по вписванията и др.

 

Размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността е от 610 /шестстотин и десет лева/ до 1600 лв. /хиляда и шестстотин лева/, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.  

 

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна” № 20 и се публикуват на електронната страница на агенцията.

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, както и на интернет страницата на Агенция по вписванията.

Окончателни резултати
doc файл, 51,5 KB, качено на 03.07.2020

doc document

Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността юрисконсулт в отдел „Човешки ресурси, деловодство и протокол“ в дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“