Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители оповестява обявения със заповед № РД-01-248/01.06.2020 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

 

в Служба по вписвания – София, Регионална дирекция София, Главна дирекция „Регистри“, в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • образование – висше;
 •  степен на образование – ОКС - Бакалавър;
 • професионална област: социални, стопански и правни науки, природни науки, математика и информатика, технически науки, педагогически науки, хуманитарни науки.
 •  професионален опит – не по – малко от 2 години, съгласно КДА

или

минимален ранг за заемане на длъжността – IV-ти младши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Аналитичност, инициативност, оперативност, комуникативност;
 • Умение за работа в екип;
 • познаване на нормативната уредба, свързана с изпълнението на длъжността, както и подзаконовите нормативни актове и др. касаещи дейността на дирекцията;
 • Познаване на вътрешното устройство на администрацията на агенцията – Устройствения правилник на Агенция по вписванията;
 • Умения да организира собствената си работа;
 • Лоялност и коректност при изпълнение на възложените задачи;
 • Дигитална компетентност.

Предпочитана професионална област, в която е придобито образованието: социални, стопански и правни науки, природни науки, математика и информатика, технически науки, педагогически науки, хуманитарни науки

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

 • заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 •  декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • Автобиография;
 • Копие от диплома за висше образование;
 • Копие на удостоверение на придобита юридическа правоспособност в случай, че има такава;
 • Копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;
 • Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 •  копия от други документи по преценка на кандидата.

 

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 10 /десет/ дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса или до 17:30 часа на 12.06.2020 г. вкл.:

 • Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в Агенция по вписванията на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, деловодство, партер.
 • или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected].

 

          Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г., при кандидатстването и по време на етапите от провеждането на конкурсната процедура за длъжността главен експерт /1 щатна бройка/ Служба по вписвания – София, Регионална дирекция София, Главна дирекция „Регистри“, в Агенция по вписванията, с месторабота в град София, следва да се спазва Заповед № РД-01-225/27.05.2020 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, във връзка с разпространението на Covid-19 и всички разписани мерки от Министъра на здравеопазването и допълнително въведени такива, с цел опазване здравето на хората, както от кандидатите, така и от служителите от Агенция по вписвания.

 

 

 

Кратко описание на длъжността:

Съгласно утвърдена длъжностна характеристика за длъжността Главен експерт Служба по вписвания – София, Регионална дирекция София, Главна дирекция „Регистри“, в Агенция по вписванията – Извършва вписвания, отбелязвания и заличавания по разпореждане на съдия по вписванията; Подготвя и предава на АВ информацията за партидите на недвижимите имоти и вписаните актове с приложената към тях документация за централния архив; Изпълнява дейности, свързани със създаването на Имотния регистър, определени с Наредбата по чл. 5, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР); Извършва дейности във връзка със Закона за кадастъра и имотния регистър Правилника за вписванията, Наредба № 2 от 21 април 2005г. за воденето и съхранението на имотния регистър и др.

 

Размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността е от 610 /шестстотин и десет лева/ до 1800 лв. /хиляда и осемстотин лева/, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.  

 

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна” № 20 и се публикуват на електронната страница на агенцията.

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, както и на интернет страницата на Агенция по вписванията.

Окончателни резултати
doc файл, 54,5 KB, качено на 10.07.2020

doc document

Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт в Служба по вписванията - София, Регионална дирекция София