Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители оповестява обявения със заповед № РД-01-466/23.08.2021 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

 

СТАРШИ ЕКСПЕРТ

 

в Служба по вписванията гр. Смолян, Регионална дирекция – Пловдив, Главна дирекция „Регистри“ в Агенция по вписванията, с месторабота в град Смолян.

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

  • образование: висше;
  • степен на образование: ОКС – бакалавър;
  • минимално изискуем професионален опит: не по – малко от 1 години, съгласно Красификатора на длъжностите в администрацията

· или минимален ранг за заемане на длъжността – V -ти младши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

· кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

· Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения.

· Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания.

· Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.

· Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма.

· Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите, предоставяни и извършвани от службата по регистрация.

· Професионална компетентност – професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

· Дигитална компетентност: работа с MS Office, електронна поща, информационни и други системи.

     Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни, с останалите кандидати, крайни резултати от проведената конкурсна процедура.

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

· заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

·  декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;

· автобиография;

· копие от диплома за придобито висше образование.

·  копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;

·  копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или  придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на изискуемия опит/ дейност в чужбина);

·  копия от други документи по преценка на кандидата.

 

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 10 /десет/ дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса или до 17:30 часа на 02.09.2021 г. вкл.:

· Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, център за административно обслужване (гише № 53) или на адрес: гр. Смолян, бул.“България“ № 14 ет.1– Служба по вписванията гр. Смолян).

· Или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected].

              Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01 август 2021 г. до 31 август 2021 г., при кандидатстването и по време на етапите от провеждането на конкурсната процедура за длъжността „старши експерт“ в Служба по вписванията гр. Смолян, Регионална дирекция – Пловдив, Главна дирекция „Регистри“ в Агенция по вписванията, следва да се спазва Заповед № РД-01-225/27.05.2020 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, във връзка с разпространението на Covid-19 и всички разписани мерки от Министъра на здравеопазването и допълнително въведени такива, с цел опазване здравето на хората, както от кандидатите, така и от служителите от Агенция по вписвания. 

Съгласно утвърдената длъжностна характеристика за длъжността „старши експерт“ в Служба по вписванията гр. Смолян, Регионална дирекция – Пловдив, Главна дирекция „Регистри“ в Агенция по вписванията, Осъществява дейностите по навременни вписвания, отбелязвания и заличавания след разпореждане на съдия по вписванията, предвидени изрично в законите и Правилника за вписванията. Подрежда подлежащите на вписване актове, архивира. Извършва дейности по навременно издаване на удостоверения за вещни тежести, в изпълнение на действащите нормативни актове.

 

 

Размерът на минималната индивидуална основна месечна заплата за длъжността е , като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. Смолян, бул.“България“ № 14 ет.1– Служба по вписванията гр. Смолян и се публикуват на електронната страница на Агенцията, в раздел „Кариери“, както и в подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

 

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, на интернет страницата на Агенция по вписванията, в раздел „Кариери“, както и на подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

 

СПИСЪК – ДОПЪЛНЕНИЕ
doc файл, 43,5 KB, качено на 20.09.2021

doc document

Оконачтелни резултати
doc файл, 58,0 KB, качено на 27.09.2021

doc document

Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността старши експерт в Служба по вписванията гр. Смолян