Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД-01-212/08.05.2019 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

 

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ

 

в отдел „Човешки ресурси и протокол“, дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство”, в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • образование – висше;
 • степен на образование – магистър;
 • професионален опит – 4 години;

      или минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • аналитичност, инициативност, оперативност, комуникативност;
 • умение за работа в екип;
 • познаване на нормативната уредба;
 • умения да организира собствената си работа и тази на подчинените си служители;
 • лоялност и коректност при изпълнение на възложените задачи;
 • компютърни умения – MS Word, MS Excel.

Предпочитана професионална област, в която е придобито образованието: социални, стопански и правни науки, хуманитарни науки.

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

 • заявление по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
 •  декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 •  копие от диплома за висше образование;
 •  копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност в случай, че кандидатът е завършил специалност „Право“;
 •  копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;
 •  копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • копия от други документи по преценка на кандидата.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в десетдневен срок от публикуването на обявлението за конкурса или до 17.30 часа на 20.05.2019 г. вкл. в Агенция по вписванията: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, деловодство, партер.

Кратко описание на длъжността:

Съгласно утвърдена длъжностна характеристика за длъжността началник на отдел „Човешки ресурси и протокол“, дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство” в Агенция по вписванията – организира назначаването на служителите в Агенция по вписванията и провеждането на конкурси по реда на Закона за държавния служител и Кодекса на труда; осъществява пряко ръководство и контрол върху изготвянето на проекти на индивидуални административни актове във връзка с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения в агенцията; планира, организира, ръководи и контролира обучението и развитието на персонала, като предлага и реализира програми за обучение и професионална квалификация на служителите в агенцията; ръководи и контролира организацията на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в агенцията; изготвя становища и дава мнения на ръководители по прилагането на процедурите и по проблемите, свързани с управлението на човешките ресурси и др.

Размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността е от 700 лв. /седемстотин лева/ до 2800 лв. /две хиляди и осемстотин лева/, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.  

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна” № 20 и се публикуват на електронната страница на агенцията.

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, както и на интернет страницата на Агенция по вписванията.

Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността началник отдел в отдел "Човешки ресурси и протокол", дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство”