Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД-01-211/08.05.2019 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

 

в отдел „Човешки ресурси и протокол“, дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство”, в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • образование – висше;
 • степен на образование – бакалавър;
 • професионален опит – 3 години;

      или минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • компютърна грамотност – MS Word, MS Excel;
 • владеене на английски език.

Предпочитана професионална област, в която е придобито образованието: социални, стопански и правни науки, хуманитарни науки.

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

       Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

 • заявление по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • копие от диплома за висше образование;
 • копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;
 • копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);  
 • копия от други документи по преценка на кандидата.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в десетдневен срок от публикуването на обявлението за конкурса или до 17.30 часа на 20.05.2019 г. вкл. в Агенция по вписванията: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, деловодство, партер.

Кратко описание на длъжността:

Съгласно утвърдена длъжностна характеристика за длъжността главен експерт в отдел „Човешки ресурси и протокол“, дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство” в Агенция по вписванията – координиране и осигуряване дейността на изпълнителния директор, заместник-изпълнителния директор и главния секретар при пътуванията им извън страната; организиране на симпозиуми, семинари, работни срещи и др.; протоколно осигуряване на дейностите в Агенция по вписванията; осъществява дейностите по изготвянето на проекти на индивидуални административни актове във връзка възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения в Агенция по вписванията, както и дейностите по организация на подбора, оценяването и квалификацията на служителите в агенцията и др.

Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 620 лв. /шестстотин и двадесет лева/ до 2500 лв. /две хиляди и петстотин лева/, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20 и се публикуват на електронната страница на агенцията.

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, както и на интернет страницата на Агенция по вписванията.

 

Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт в отдел "Човешки ресурси и протокол", дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство”