Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД-01-219/17.08.2016 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Началник на отдел „Управление на собствеността” – 1(една) щатна бройка, дирекция „Финансово–стопански дейности и управление на собствеността” в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 • образование: висше
 • степен на образование: магистър
 • професионален опит: 4 години
 • или минимален ранг за заемане на длъжността: IІІ-ти младши

Предпочитана професионална област, в която е придобито образованието – архитектура, строителство и геодезия, общо инженерство.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Инициативност, оперативност, комуникативност, способност за управление на промените в администрацията
 • Умение за работа в екип
 • Познаване на нормативната уредба
 • Умения да организира собствената си работа и тази на подчинените си
 • Лоялност и коректност при изпълнение на възложените задачи

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

 • заявление по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • копие от диплома за висше образование;
 • копия от документи за придобита допълнителна квалификация и правоспособност;
 • копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка, и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • копия от други документи по преценка на кандидата.

Копията от документите се представят в цялост (от първа до последна страница) като условие за допускане до конкурса.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в десетдневен срок, считано от датата на публикуване на обявлението или до 29.08.2016 г. до 17.00часав Агенция по вписванията: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, деловодство, партер.

Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

Съгласно утвърдена длъжностна характеристика за длъжността началник на отдел „Управление на собствеността”,  дирекция „Финансово–стопански дейности и управление на собствеността”“ в Агенция по вписванията – организира, координира, изпълнява и контролира дейностите по изпълнение на функционалните задължения на отдел „Управление на собствеността“, работата на служителите в отдела при изпълнение на служебните им задължения, както и да оказва съдействие на ръководството на Агенцията в рамките на възложените на отдела функции.

Размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността е до 1850 лв. /хиляда осемстотин и петдесет лева/, съобразно квалификацията и придобития професионален опит.

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати, датата и мястото на провеждане на теста и всички съобщения във връзка с конкурса, се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20 и се публикува на електронната страница на агенцията.

Обявлението за конкурса е публикувано в специализираните сайтове Jobs.bg и Zaplata.bg, както и на интернет страницата на Агенция по вписванията.

Окончателни резултати
doc файл, 41,0 KB, качено на 19.09.2016

doc document