Върни се горе

Агенция по вписванията, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, оповестява обявения със Заповед РД-01-452/17.08.2021 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

 

СТАРШИ ЕКСПЕРТ

            в отдел „Финансово-счетоводно обслужване”, дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

Минималните изисквания, за заемане на длъжността, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, са:

· образование: висше;

· степен на образование: ОКС – бакалавър;

· професионален опит: не по – малко от 2 години;

· или минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

· кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

1. Аналитична компетентност: Да събира, обработва и анализира информацията, както и да предлага ефективни решения.

2. Ориентация към резултати: Да постига високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания на отдел „ФСО“ и на дирекция „ФСДУС“, като цяло.

3. Работа в екип: Да управлява и участва в екипи/ работни групи/ комисии, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.

4. Комуникативна компетентност: Да осъществява ефективен обмен на информация и да се изразява ясно в устна и писмена форма.

5. Професионална компетентност: Да притежава професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

6. Дигитална компетентност: Способност да търси, събира и обработва информация, която да се използва по критичен и систематичен начин, да се оценява нейната актуалност, като се използват инструменти за създаване и представяне на информация

7. Да познава структурата и вътрешното устройство на администрацията на агенцията – Устройствения правилник на АВ, както и публично достъпните доклади за дейността и цели на администрацията, приложимите за дейността нормативни актове, като: Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, Закона и всички подзаконови нормативни актове, свързани със счетоводното отчитане.

              Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни, с останалите кандидати, крайни резултати от проведената конкурсна процедура.

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

· заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на        конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

·  декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;

· автобиография;

· копие от диплома за висше образование;

· копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;

·  копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или   придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

·  копия от други документи по преценка на кандидата.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 10 /десет/ дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса или до 17:30 часа на 27.08.2021 г. вкл.:

 •  Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в Агенция по вписванията на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, център за административно обслужване (гише № 53).
 •  Или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected].

 

Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01 август 2021 г. до 31 авгест 2021 г., при кандидатстването и по време на етапите от провеждането на конкурсната процедура за длъжността „старши експерт“ в отдел „Финансово – счетоводно обслужване“ в дирекция „Финансово – стопански дейности и управление на собствеността“ следва да се спазва Заповед № РД-01-225/27.05.2020 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, във връзка с разпространението на Covid-19 и всички разписани мерки от Министъра на здравеопазването и допълнително въведени такива, с цел опазване здравето на хората, както от кандидатите, така и от служителите от Агенция по вписвания. 

Съгласно утвърдената длъжностна характеристика за длъжността, старшият експерт в отдел „Финансово – счетоводно обслужване“ в дирекция “Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“, в Агенция по вписванията, с месторабота в град София:

 1. Извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи по сметките, за които отговаря.
 2. Води систематични счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация.
 3. Осъществява контрол на приходите и разходите на Агенцията.
 4. Участва в планирането на финансовата дейност и подготвя разчети за финансиране на капиталовите разходи за основен ремонт и за придобиване на дълготрайни активи.
 5. Съставя счетоводни и платежни документи.
 6. Изготвя оборотни ведомости, извършва извлечения и справки от аналитични сметки, участва при изработването на тримесечните, шестмесечни и деветмесечни междинни финансови отчети, както и годишния финансов отчет на Агенцията.
 7. Участва в комисии по инвентаризации и проверки на материално-отговорни лица и осигурява необходимата информация при реализиране на имуществената отговорност на работници и служители при липси и разхищения на парични средства и материални ценности, както и при търсене на отговорност при неизпълнение на договорни задължения от клиенти на предприятието.
 8. Участва в изготвянето на месечни, тримесечни и годишни отчети за касово изпълнение на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове на АВ и  средносрочни и дългосрочни бюджетни прогнози като предоставя необходимата информация на главния счетоводител в съответствие със сроковете съгласно указания на Министерство на правосъдието и Министерство на финансите.
 9. Периодично анализира счетоводния процес във връзка с оптимизиране на работата, както и разпределението на работата в отдела в съответствие с компетентностите си, като  изготвя мотивирани предложения, съвместно с началник отдел ФСО за промяна на организацията на работа до директор дирекция ФСДУС.
 10. Извършва дейности по осчетоводяване, организация и изпълнение на проекти по оперативни програми, финансирани със средствата от Европейския съюз и на средствата по други международни програми и договори, по които Агенция по вписванията е бенефициент.

Минималният размер на основната месечна заплата за конкурсната длъжност е 1400.00 лв. /хиляда и четиристотин лева/ като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна” № 20 и се публикуват на електронната страница на Агенцията.

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, на интернет страницата на Агенция по вписванията, в раздел „Кариери“, както и на подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

 

Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността старши експерт в отдел "Финансово-счетоводно обслужване", дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"