Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители оповестява обявения със заповед № РД-01-15/10.01.2020 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

 

ГЛАВЕН ДИРЕКТОР

 

в Главна дирекция „Регистри”, в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • образование – висше;
 •  степен на образование – ОКС - Магистър;
 •  професионален опит – не по – малко от 5 години, съгласно КДА

или

минимален ранг за заемане на длъжността – ІI-ри младши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Стратегическа компетентност – визия за бъдещо развитие на ГД „Регистри” при отчитане въздействието на външни и вътрешни фактори.
 • Лидерска компетентност – мотивиране и развиване на служителите в главната дирекция за постигане на значими индивидуални и организационни цели.
 • Управленска компетентност – планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на главната дирекция за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели.
 • Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания.
 • Компетентност за преговори и убеждаване – убедително представяне на позиции и аргументи за постигане на съгласие между различни страни.
 • Работа в екип – управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.
 • Фокус към клиента (вътрешен/външен) – осъществяване на дейността в съответствие с потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите или дейностите, предоставяни и извършвани от ГД „Регистри”.
 • Компютърна грамотност – MS Word, MS Excel.

Предпочитана професионална област, в която е придобито образованието: Право, с придобита юридическа правоспособност.

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

 • заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 •  декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • Автобиография;
 •  копие от диплома за юридическо образование;
 • копие на удостоверение за придобита юридическа правоспособвост;
 •  копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;
 •  копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 •  копия от други документи по преценка на кандидата.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в десетдневен срок от публикуването на обявлението за конкурса или до 17.30 часа на 23.01.2020 г. вкл. в Агенция по вписванията: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, деловодство, партер.

 

Кратко описание на длъжността:

Съгласно утвърдена длъжностна характеристика за длъжността Главен директор на Главна дирекция „Регистри” в Агенция по вписванията – Организира, координира и контролира дейностите в дирекцията, Извършва дейности по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Закона за регистър БУЛСТАТ, Закона за кадастъра и имотния регистър, Семейния кодекс и Правилника за вписванията. Организира и разпределя  задачите за изпълнение от звената в Главна дирекция „Регистри” и др.

Размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността е от 750 /седемстотин и петдесет лева/ до 3200 лв. /три хиляди и двеста лева/, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.  

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна” № 20 и се публикуват на електронната страница на агенцията.

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, както и на интернет страницата на Агенция по вписванията.

Окончателни резултати
doc файл, 37,5 KB, качено на 19.02.2020

doc document

Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен директор в Главна дирекция "Регистри"