Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД-01-356/27.10.2015 г.на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

Главен експерт

в отдел Управление на собствеността“, дирекция Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • образование – висше;
 • степен на образование – бакалавър;
 • професионален опит – 3 години;

или минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши.

Предпочитана професионална област, в която е придобито образованието – администрация и управление, икономика.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Аналитичност, инициативност, оперативност и комуникативност;
 • Умение за работа в екип;
 • Познаване на нормативната уредба;
 • Умения да организира собствената си работа;
 • Лоялност и коректност при изпълнение на възложените задачи;
 • Притежаване на компютърна грамотност – Word, Excel.

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

 • Заявление по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
 • Декларация по чл. 17, ал. 2 ,т. 1 от НПКДС;
 • Копие от диплома за висше образование;
 • Копия от документи за придобита допълнителна квалификация;
 • Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка, и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина; копията от документите се представят в цялост);
 • Копия от други документи по преценка на кандидата.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в десетдневен срок от публикуването на обявлението за конкурса или до 17.00 часа на 09.11.2015 г. вкл. в Агенция по вписванията: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, деловодство, партер.

Кратко описание на длъжността:

Съгласно утвърдена длъжностна характеристика за длъжността младши експерт в  отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ в Агенция по вписванията – изготвя становища и документация, свързана с управлението на собствеността; изготвя проекти на актове, свързани с придобиване и упраление на собствеността; разработва документация във връзка с процедури по ЗДС и ППЗДС; дейности по осъществяване на текущ контрол по изпълнението на сключени договори, като резултат от проведени обществени поръчки, инициирани от дирекция „ФСДУС“; участва в комисии и работни групи; води архива на стопанисваните недвижими имоти и  др.

Размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността е до 1200 лв. /хиляда и двеста лева/, съобразно квалификацията и придобития професионален опит.

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса, се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна” № 20 и се публикуват на електронната страница на Агенцията.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати
doc файл, 53,5 KB, качено на 20.12.2016

doc document

Окончателни резултати
doc файл, 41,5 KB, качено на 20.12.2016

doc document