Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД-01-303/17.08.2017 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

 

ДИРЕКТОР

 

на дирекция „Информационно обслужване и технологии”, в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • образование – висше;
 • степен на образование – магистър;
 • професионален опит – 5 години;

      или минимален ранг за заемане на длъжността – ІІ младши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Секретно“; същото се  издава след извършване на проучване за надеждност съгласно чл. 45 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ); такова проучване се извършва само на класираните кандидати след приключване на конкурса в съответствие с чл. 150, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Ползване на английски език;
 • Инициативност, оперативност, комуникативност, способност за управление на промените в администрацията;
 • Умение за работа в екип;
 • Познаване на нормативната уредба;
 • Умения да организира собствената си работа и тази на подчинените си;
 • Лоялност и коректност при изпълнение на възложените задачи.

Предпочитана професионална област, в която е придобито образованието: информатика и компютърни науки, природни науки, математика и информатика, технически науки.

Начинът на провеждане на конкурса е защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Ръководство, координация и контрол по отношение дейността и функциите на дирекция „Информационно обслужване и технологии“ в Агенция по вписванията” – формат А4 до 15 стандартни машинописни страници  и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

 • заявление по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
 •  декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 •  копие от диплома за висше образование;
 •  копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;
 •  копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • съгласие на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ за започване на проучване за надеждност на кандидата – по образец;
 • копия от други документи по преценка на кандидата;
 •  копията от документите се представят в цялост.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в десетдневен срок от публикуването на обявлението за конкурса или до 17.00 часа на 31.08.2017 г. вкл. в Агенция по вписванията: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, деловодство, партер.

Кратко описание на длъжността:

Съгласно утвърдена длъжностна характеристика за длъжността Директор на дирекция „Информационно обслужване и технологии“ в Агенция по вписванията – организира, координира и контролира дейността на служителите в дирекция „ИОТ”, разпределението на работата в нея, както и качественото и в срок изпълнение на поставените задачи; разработва анализ на информационната и комуникационната инфраструктура, извършва оценка на риска и изготвя план за управление на риска; организира внедряването и функционирането на всички информационни системи на агенцията; осигурява защитата на информационните технологии на агенцията и др.

Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 500 лв. /петстотин лева/ до 2700 лв. /две хиляди и седемстотин лева/, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна” № 20 и се публикуват на електронната страница на агенцията.

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията , в специализираните сайтове Jobs.bg и Zaplata.bg, както и на интернет страницата на Агенция по вписванията.

Резултати от оценяване на концепцията
doc файл, 39,5 KB, качено на 26.09.2017

doc document

Резултати от защита на концепцията
doc файл, 36,0 KB, качено на 29.09.2017

doc document

Окончателни резултати
doc файл, 40,5 KB, качено на 03.10.2017

doc document

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД-01-303/17.08.2017 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на дирекция „Информационно обслужване и технологии”.