Върни се горе

Агенция по вписванията е администрация към министъра на правосъдието, създадена на 31 юли 2004 год. с приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър.

Мисията на Агенцията по вписвания е да удовлетвори високите очаквания на обществеността и бизнеса за качествено административно обслужване и висока професионална етика.

Към днешна дата в Агенцията работят 594 служители, разпределени в обща и специализирана администрация.

Aгенция по вписванията, водена от желанието си да предоставя възможно най-доброто административно обслужване на гражданите, желае да приобщи към екипа на ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ” нов колега, който да заеме длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“.

При започване на работа в Агенция по вписванията, Вие ще имате възможността да получите сигурност, възможност за кариерно развитие и ще придобиете разнообразни нови знания и умения.

С оглед гореизложеното, Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители оповестява обявения със заповед № РД-01-102/ 01.03.2021 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

 

 

СТАРШИ Експерт

 

в дирекция „Информационно обслужване и технологии” в Агенция по вписванията, с месторабота: в град София.

Минималните изисквания за заемане на длъжността са:

 •  образование – висше;
 •  степен на образование – бакалавър; професионална област – природни науки, математика и информатика, технически науки или администрация и управление;
 •  професионален опит – не по – малко от 2 години, съгласно КДА;

    или

 •  минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

Вие ще бъдете на крачка от другите кандидати ако:

 • Притежавате аналитичност, инициативност, оперативност, комуникативност;
 • Притежавате и безпроблемно упражнявате уменията си за работа в екип;
 • Познавате нормативната уредба, свързана с изпълнението на обявената длъжност, както и подзаконовите нормативни актове и др., касаещи дейността на дирекцията;
 • Познавате вътрешното устройство на администрацията на Агенцията, съгласно Устройствения правилник на Агенция по вписванията;
 • Притежавате умения да организирате собствената си работа;
 • Притежавате лоялност и коректност при изпълнение на възложените от прекия Ви ръководител задачи;
 • Притежавате компютърна грамотност и по - конкретно Microsoft Оffice пакет: MS Word, MS Excel;
 • Притежавате познания в областта на персонални компютри, сървъри, LAN, WAN, SAN;
 • Свободно владеете английски език;
 • Притежавате опит в администрацията на Microsoft Windows базираната инфраструктура;
 • Минимален практически опит в изграждането и поддръжка на Microsoft Windows базирана инфраструктура: 1 година;
 • Притежавате практически опит с приложения за архивиране и възстановяване на данни;
 • Дигитална компетентност.

Предпочитана професионална област, в която е придобито образованието – природни науки, математика и информатика, технически науки или администрация и управление.

 

При започване на работа в Агенция по вписванията, Вие ще имате възможността да получите още:

 •  Интересна и предизвикателна работа в държавната администрация, включваща:
 •  Възможност за работа, свързана с достъп до база данни от системата на поддържаните от Агенция по вписванията регистри с национално значение за РБ, а именно: до базата данни, съдържащи се в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел; Регистър БУЛСТАТ; Имотен регистър; Регистъра на имуществените отношения на съпрузите, както и възможност за опериране с голям масив от данни/ информация.
 • Възможност за работа с висококвалифицирани специалисти в сферата на информационните технологии, в това число и с експерти от националния системен интегратор „Информационно обслужване“, както и с висококвалифицирани специалисти от други, подходящи за Вашето кариерно развитие, IT компании.
 • Възможности за регулярно организирани от работодателя обучения и включването Ви в различни сертификационни курсове и програми, целящи повишаване на Вашата професионална квалификация, при условие, че Вашата професионална заетост в Агенция по вписванията е минимум 6 месеца, съгласно действащата нормативна уредба.

 

 • Социална политика, провеждана от Агенция по вписванията, осигуряваща:
 • Приятелска работна атмосфера и стимулираща среда в млад, подкрепящ и динамичен екип;
 • Възможности за кариерно израстване и развитие, чрез които служителите на АВ да разгърнат целия си потенциал;
 • Средства за представително облекло;
 • Средства за корекция на зрението при работа с видеодисплей, ако са предписани такива.
 • Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;
 • Допълнителни дни платен годишен отпуск.

При започване на работа в Агенция по вписванията, Вие ще имате възможността да получите сигурност, възможност за кариерно развитие и ще придобиете разнообразни знания и умения.

 

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

 •  заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 •  декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 •  автобиография;
 •  копие от диплома за завършено висше образование;
 •  копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че кандидатът притежава такава;
 •  копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • копия от други документи по преценка на кандидата.

 

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса или до 17:30 часа на 15.03.2021 г. вкл.:

 • Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в Агенция по вписванията на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, деловодство, партер.
 • или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected].

Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01 февруари 2021 г. до 30 април 2021 г., при кандидатстването и по време на етапите от провеждането на конкурсната процедура за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ /1 ЩАТНА БРОЙКА/ В ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ“ в Агенция по вписванията, следва да се спазва Заповед № РД-01-225/27.05.2020 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, във връзка с разпространението на Covid-19 и всички разписани мерки от Министъра на здравеопазването и допълнително въведени такива, с цел опазване здравето на хората, както от кандидатите, така и от служителите от Агенция по вписвания. 

 

         Кратко описание на длъжността:

Съгласно утвърдена длъжностна характеристика за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ” в Агенция по вписванията, Вашите задължения ще включват:

Участие в поддръжката на компютърната и периферна техника, свързана с работата на електронните регистри на Агенцията; участие във внедряването и поддръжката на електронните регистри на Агенцията; участие в дейности по осигуряване интегрирането с информационните системи на другите звена от държавната администрация; осигуряване прилагането на политика на защита по отношение на приложния софтуер; провеждане на обучения на оторизирания персонал на АВ за работа със средствата на наличния софтуер и хардуер; познаване, в т.ч. и поддържане на актуални познания и спазване вътрешната нормативна уредба на АВ, а именно: Правилника за вътрешния трудов ред, инструкциите за безопасна работа, критериите за добро обслужване, процедурите за ефективно осъществяване на дейността и др.; желание за повишаване на професионалната Ви квалификация; спазване на изискванията на регламент GDPR (Регламент за защита на личните данни /EU 2016/679 – GDPR/ на Европейския парламент от 27 април 2016 г.) при изпълнение на преките Ви задължения;  изпълнение на допълнително поставени задачи от директора на дирекция „ИОТ”.

 

Размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността е от 1100.00 лева /хиляда и сто лева/ до 1500.00 лева /хиляда и петстотин лева/, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация

 

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20 и се публикуват на електронната страница на Агенцията, в раздел „Кариери“, както и на подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

 

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, на интернет страницата на Агенция по вписванията, в раздел „Кариери“, както и на подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

 

Списък допуснати до конкурс
doc файл, 45,5 KB, качено на 22.03.2021

doc document

Окончателни резултати
doc файл, 43,5 KB, качено на 07.04.2021

doc document

Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността старши експерт в дирекция „Информационно обслужване и технологии"