Върни се горе

Агенция по вписванията е администрация към министъра на правосъдието. Създадена е на 31 юли 2004 г. с приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Ние администрираме ключови за Република България регистри, които оказват значително влияние върху гражданския и стопанския живот в страната.

Мисията на администрацията е да удовлетвори високите очаквания на обществеността и бизнеса за качествено административно обслужване и висока професионална етика.

Към днешна дата в Агенцията работят 594 служители, разпределени съответно в обща и специализирана администрация.

С оглед гореизложеното, водена от желанието си да предоставя възможно най-доброто административно обслужване на гражданите, Агенция по вписванията, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, оповестява обявения със заповед № РД-01-535/ 14.09.2021 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността: „главен експерт“ в Звено „Сигурност на информацията“ в Агенция по вписванията.

 

Минималните изисквания, за заемане на длъжността, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията са, както следва:

· образование: висше;

· степен на образование: ОКС – бакалавър;

· професионален опит: не по – малко от 3 години;

· или минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

· кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

· Съгласно чл. 24, от ЗЗКИ, във връзка чл. 21 от ЗЗКИ „служителите в административните звена по сигурносттта на информацията“ следва да притежава достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Секретно”. В случай, че кандидата не притежава такова към момента на кандидатстване, ще бъде приложена разпоредбата на чл. 10д, ал. 4, изр. 2-ро от Закона за държавиня служител  „Когато за заемането на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаване на разрешението за достъп“ и на лицето класирано на първо място, ще бъде започната процедура съгласно Глава пета, Раздел I от ЗЗКИ.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

· Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения.

· Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания.

· Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.

· Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма.

· Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите, предоставяни и извършвани от звеното.

· Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни, с останалите кандидати, крайни резултати от проведената конкурсна процедура.

 

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

  Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

 • заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 •  декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • Автобиография;
 •  копие от диплома за висше образование;
 • Копие на удостоверение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Секретно”, в случай, че притежава такова.
 • Удостоверение на придобита юридическа правоспособност в случай, че има такова;
 • копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;
 •  копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 •  копия от други документи по преценка на кандидата.

 

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 10 /десет/ дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса или до 17:30 часа на 24.09.2021 г. вкл.:

 •  Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в сградата на Агенция по вписванията, находяща се на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, Център за административно обслужване /гише № 53/.
 •  Или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected].

Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01 август 2021 г. до 30 ноември 2021 г., при кандидатстването и по време на етапите от провеждането на конкурсната процедура за длъжността „главен експерт“ /1 щатна бройки/ в Звено „Сигурност на информацията“, следва да се спазва Заповед № РД-01-225/27.05.2020 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, във връзка с разпространението на Covid-19 и всички разписани мерки от Министъра на здравеопазването и допълнително въведени такива, с цел опазване здравето на хората, както от кандидатите, така и от служителите от Агенция по вписвания.

Съгласно утвърдената длъжностна характеристика за „главен експерт“ в Звено „Сигурност на информацията“ в Агенция по вписванията, основните задачи/ задължения, свързани с изпълнение на длъжността са, както следва: Завежда регистратура за класифицирана информация съгласно чл. 60, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация; Съхранява списъците на служителите, допуснати до работа с материали, съдържащи класифицирана информация (приложение № 1); Отговаря за наличността, правилното отчитане, завеждане, съхранение, приемане, използване и събиране на материалите, представляващи класифицирана информация; Следи за сроковете за защита на класифицираната информация и докладва на служителя по сигурността на информацията за изтичането им; Организира своевременно предаване в архива на материалите с премахнато ниво на класификация; Предлага на служителя по сигурността на информацията конкретни мерки за отстраняване на съществуващи слабости и нарушения и участва в организирането и провеждането на съвещания, профилактични и други мероприятия, отнасящи се до подобряването на работата за защита на класифицираната информация; Периодично проверява наличността и начина на съхраняване на материалите, съдържащи класифицираната информация, при установяване на слабости и нарушения докладва писмено на служителя по сигурността на информацията  и на ръководителя на организационната единица и др.

 

Ние предлагаме:

- Работно място в сплотен екип от юристи и експерти на Агенция по вписванията;

- Сигурност, възможност за кариерно развитие и придобиване на разнообразни нови знания и умения;

- Възможност за участие в обучения и повишаване на професионалната квалификация;

- Възможност за участие в консултативния съвет към Агенция по вписванията и междуведомствени работни групи за идентифициране, разглеждане, анализ и даване на предложения за разрешаване на актуални проблеми свързани с дейността на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, както и по създаването на имотен регистър;

- Атрактивно възнаграждение – Размерът на минималната индивидуална основна месечна заплата за длъжността е 1 700.00 лв. /хиляда и седемстотин лева/, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Доходът на държавните служители се облага единствено с 10 % данък върху доходите на физическите лица;

- Карти с отстъпки при пазаруване;

- Допълнителен  платен годишен отпуск;

- Средства за представително облекло;

- Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;

- Средства за  корекция на зрението при работа с видеодисплей, ако са предписани такива.

Ако сме Ви заинтригували и припознавате себе си в изложеното по- горе, можете да станете ценна част от екипа на Агенция по вписванията.

 

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20 и се публикуват на електронната страница на Агенцията, в раздел „Кариери“, както и в подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

 

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, на интернет страницата на Агенция по вписванията, в раздел „Кариери“, както и на подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

 

 

 

Конкурс за заема на 1 (една) щатна бройка за длъжността "главен експерт" в Звено "Сигурност на информацията” в Агенция по вписванията