Върни се горе

Агенция по вписванията е администрация към министъра на правосъдието. Създадена е на 31 юли 2004 год. с приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Ние администрираме пет от най-ключовите национални регистри в Република България, които оказват влияние върху гражданския и стопанския живот в страната.

Мисията на администрацията е да удовлетвори високите очаквания на обществеността и бизнеса за качествено административно обслужване и висока професионална етика.

Към днешна дата в Агенцията работят 594 служители, разпределени съответно в обща и специализирана администрация.

Отдел „Правно обслужване и административнонаказателни дейности”, търси ново попълнение на екипа си за длъжността „юрисконсулт“ :

Основните Ви задачи ще бъдат свързани с осъществяване на дейностите във връзка с правното обслужване на общата администрация, дейностите, свързани с административнонаказателните производства и реализирането на административнонаказателната отговорност, както и процесуално представителство на Агенция по вписванията.

Минималните изисквания, за заемане на длъжността, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, са:

 

- образование: висше - право;

- степен на образование: ОКС – магистър;

- професионален опит: не се изисква

- или минимален ранг за заемане на длъжността – V младши.

 

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

- кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

 

 

 

 

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

- аналитичност, инициативност, оперативност, комуникативност;

- умение за работа в екип;

- познаване на нормативната уредба, свързана с изпълнението на длъжността, както и подзаконовите нормативни актове и др. касаещи дейността на дирекцията;

- познаване на вътрешното устройство на администрацията на агенцията – Устройствения правилник на Агенция по вписванията;

- умения да организира собствената си работа;

- лоялност и коректност при изпълнение на възложените задачи;

- компютърна грамотност – MS Word, MS Excel.

              Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни, с останалите кандидати, крайни резултати от проведената конкурсна процедура.

 

Ние предлагаме:

- Работно място в сплотен екип от юристи и експерти на Агенция по вписванията;

- Сигурност, възможност за кариерно развитие и придобиване на разнообразни нови знания и умения;

- Възможност за участие в обучения и повишаване на професионалната квалификация;

- Възможност за участие в консултативния съвет към Агенция по вписванията и междуведомствени работни групи за идентифициране, разглеждане, анализ и даване на предложения за разрешаване на актуални проблеми свързани с дейността на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, както и по създаването на имотен регистър;

- Атрактивно възнаграждение - Размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността е от 1000 лв. /хиляда лева/ до 1200 лв. /хиляда и двеста лева/, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Доходът на държавните служители се облага единствено с 10 % данък върху доходите на физическите лица;

- Карти с отстъпки при пазаруване;

- Допълнителен  платен годишен отпуск;

- Средства за представително облекло;

- Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;

- Средства за  корекция на зрението при работа с видеодисплей, ако са предписани такива.

Ако сме Ви заинтригували и припознавате себе си в изложеното до момента, то можете да станете ценна част от нашия екип.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

- заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;

- автобиография;

- копие от диплома за висше юридическо образование;

- копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

-  копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;

-  копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит      или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина) в случай, че притежава такива;

-  копия от други документи по преценка на кандидата.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 10 /десет/ дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса или до 17:30 часа на 17.06.2021 г. вкл.:

Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в Агенция по вписванията на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, деловодство, партер.

Или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected].

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

 

Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01 февруари 2021 г. до 31 юли 2021 г., при кандидатстването и по време на етапите от провеждането на конкурсната процедура за длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Правно обслужване и административнонаказателни дейности“ в дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“ следва да се спазва Заповед № РД-01-225/27.05.2020 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, във връзка с разпространението на Covid-19 и всички разписани мерки от Министъра на здравеопазването и допълнително въведени такива, с цел опазване здравето на хората, както от кандидатите, така и от служителите от Агенция по вписвания. 

 

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна” № 20 и се публикуват на електронната страница на агенцията.

 

              Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, на интернет страницата на Агенция по вписванията, в раздел „Кариери“, както и в подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

 

Конкурс за заема на 1 (една) щатна бройка за длъжността "юрисконсулт" в отдел „Правно обслужване и административнонаказателни дейности” в Агенция по вписванията