Върни се горе

ОБЯВЛЕНИЕ

 

           Агенция по вписванията, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, оповестява обявения със Заповед № РД-01-566/05.09.2023 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

 

Началник  

 на отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Финансово - стопански дейности и управление на собствеността“ с месторабота в град София

 

Минималните изисквания, за заемане на длъжността, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, са:

  • образование: висше;
  • степен на образование: ОКС – магистър;
  •    професионална област: социални, стопански и правни науки, професионални направления – обществени комуникации и информационни науки; право; администрация и управление; икономика или област на висше образование – технически науки, професионални направления – архитектура, строителство и геодезия; електротехника и електроника; машинно инженерство; общо инженерство;
  •    минимално изискуем професионален опит: 4 години

или

минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ-ти младши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

· кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

· Управленска компетентност – планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на отдела за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели;

· Работа в екип – управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

· Комуникативна компетентност;

· Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

· Фокус към клиента (вътрешен/външен) – осъществяване на дейността в съответствие с потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите или дейностите, предоставяни и извършвани от отдел „Управление на собствеността”;

· Професионална компетентност;

· Дигитална компетентност;

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

 

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

· заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на  конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

·  декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;

· Копия на документи удостоверяващи професионална област: социални, стопански и правни науки, професионални направления – обществени комуникации и информационни науки; право; администрация и управление; икономика или област на висше образование – технически науки, професионални направления – архитектура, строителство и геодезия; електротехника и електроника; машинно инженерство; общо инженерство;

·  копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;

·  копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

·  копия от други документи по преценка на кандидата.

 

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 12 /дванадесет/ дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса или до 17:30 часа на 22.09.2023 г.

· Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в сградата на Агенция по вписванията, находяща се на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, център за административно обслужване.

· Или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected].

            Съгласно утвърдената длъжностна характеристика за длъжността „началник на отдел“ в отдел „Управление на собствеността“ при дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ в Агенция по вписванията –  началника на отдела организира, координира, изпълнява и контролира дейностите по изпълнение на функционалните задължения на отдел „Управление на собствеността“, работата на служителите в отдела при изпълнение на служебните им задължения, както и да оказва съдействие на ръководството на Агенцията по вписванията в рамките на възложените на отдела функции.

Минималният размер на основната месечна заплата за конкурсната длъжност е 2500.00 лв. /две хиляди и петстотин лева/ като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна” № 20 и се публикуват на електронната страница на Агенцията, както и в подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, на интернет страницата на Агенция по вписванията, в раздел „Кариери“, както и в подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.