Върни се горе

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители оповестява обявения със заповед № РД-01-81/18.02.2020 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 2 (две) щатни бройки за длъжността

 

ЮРИСКОНСУЛТ

 

в отдел „Правно обслужване и административнонаказателни дейности“, дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“, в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • образование – висше;
 •  степен на образование – ОКС - Магистър;
 •  професионален опит – не се изисква, съгласно КДА

или

минимален ранг за заемане на длъжността – V-ти младши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Аналитичност, инициативност, оперативност, комуникативност;
 • Умение за работа в екип;
 • Познаване на нормативната уредба, свързана с изпълнението на длъжността, както и подзаконовите нормативни актове и др. касаещи дейността на дирекцията;
 • Познаване на вътрешното устройство на администрацията на агенцията – Устройствения правилник на Агенция по вписванията;
 • Умения да организира собствената си работа;
 • Лоялност и коректност при изпълнение на възложените задачи;
 • Компютърна грамотност – MS Word, MS Excel.

Предпочитана професионална област, в която е придобито образованието: Право.

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

 • заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 •  декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • Автобиография;
 •  копие от диплома за висше юридическо образование;
 • Копие на удостоверение на придобита юридическа правоспособност;
 • копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;
 •  копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 •  копия от други документи по преценка на кандидата.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в десетдневен срок от публикуването на обявлението за конкурса или до 17:30 часа на 28.02.2020 г. вкл. в Агенция по вписванията: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, деловодство, партер.

 

Кратко описание на длъжността:

Съгласно утвърдена длъжностна характеристика за длъжността Юрисконсулт в отдел „Правно обслужване и административнонаказателни дейности“, дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“ в Агенция по вписванията – Осъществява дейностите във връзка с правното обслужване на общата администрация, дейностите, свързани с административнонаказателните производства и реализирането на административнонаказателната отговорност, както и процесуално представителство на Агенция по вписванията.

Размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността е от 610 /шестстотин и десет лева/ до 1600 лв. /хиляда и шестстотин лева/, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.  

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна” № 20 и се публикуват на електронната страница на агенцията.

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, както и на интернет страницата на Агенция по вписванията.

Допълнително съобщение
doc файл, 30,0 KB, качено на 28.05.2020

doc document

Окончателни резултати
doc файл, 69,0 KB, качено на 15.06.2020

doc document

Конкурс за заемане на 2 (две) щатни бройки за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно обслужване и административнонаказателни дейности“, дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“