Върни се горе

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Агенция по вписванията е администрация към министъра на правосъдието, създадена на 31 юли 2004 год. с приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър.

Мисията на Агенцията по вписвания /наричана по – долу закраткост Агенцията/ е да удовлетвори високите очаквания на обществеността и бизнеса за качествено административно обслужване и висока професионална етика.

При нас ще получите сигурност, възможност за кариерно развитие и ще придобиете разнообразни нови знания и умения.

С оглед гореизложеното, Агенция по вписванията, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, оповестява обявения със заповед № РД-01-126/12.02.2024 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността:

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

в Служба по вписванията – София, Регионална дирекция – София, Главна дирекция „Регистри“, в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • образование: висше;
 • степен на образование: ОКС – магистър;
 • професонална област: Право
 • професионален опит – не по – малко от 2 години, съгласно КДА

или

минимален ранг за заемане на длъжността – IV-ти младши.

              Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

· Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

              Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:        

· Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения.

· Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания.

· Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.

· Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма.

· Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите, предоставяни и извършвани от службата по регистрация.

· Професионална компетентност – професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

· Дигитална компетентност: работа с MS Office, електронна поща, информационни и други системи.

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

 •  Заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
 •  Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 •  Автобиография;
 •  Копие от диплома за висше юридическо образование;
 •  Копия от документи за придобита допълнителна квалификация, в случай, че има такава;
 •  Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител, в случай, че има такъв (професионалният опит, в случай, че кандидатът притежава такъв, се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 •  Копия от други документи по преценка на кандидата.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 10 /десет/ дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса или до 17:30 часа на 22.02.2024 г. вкл.:

 • Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в Агенция по вписванията на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, деловодство, партер.
 • или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected], като прикачените файлове следва да бъдат в размер до 5 МВ.

 

             Кратко описание на длъжността:

            Съгласно утвърдена длъжностна характеристика за длъжността „Главен експерт“ в  Служба по вписванията – София, Регионална дирекция – София, Главна дирекция „Регистри“, в Агенция по вписванията: Осъществява дейности по изпълнение на целите и задачите в  Регионална дирекция - София. Подпомага директора на съответната регионална дирекция при осъществяване дейността й, като участва в дейностите по извършване на вписвания, отбелязвания и заличавания по разпореждане на съдия по вписванията, подготовка и на информацията за партидите на недвижимите имоти и вписаните актове с приложената към тях документация за централния архив. Изпълнява дейности, свързани със създаването на Имотния регистър, определени с Наредбата по чл. 5, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Извършва дейности във връзка със Закона за кадастъра и имотния регистър Правилника за вписванията, Наредба № 2 от 21 април 2005г. за воденето и съхранението на имотния регистър.и др.

 

Ние предлагаме:

Атрактивно възнаграждение - Размерът на минималната индивидуална основна месечна заплата за длъжността е 1800 лв. /хиляда и осемстотин/ лева, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 • Допълнителен  платен годишен отпуск;
 • Средства за представително облекло;
 • Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;
 • Средства за корекция на зрението при работа с видеодисплей, ако са предписани такива.

 

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. „Гео Милев“, ул. „Елисавета Багряна“ № 20  и се публикуват на електронната страница на Агенцията, в раздел „Кариери“, както и на подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

 

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, на интернет страницата на Агенция по вписванията, в раздел „Кариери“, както и на подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

 

Съобщение
docx файл, 12,5 KB, качено на 19.03.2024

docx document