Върни се горе

ОБЯВЛЕНИЕ

 

                        Агенция по вписванията, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, оповестява обявения със Заповед РД-01-598/13.09.2023 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

 

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР В АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА, С МЕСТОРАБОТА В ГРАД СОФИЯ.

Минималните изисквания, за заемане на длъжността, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, са:

· образование: висше;

· степен на образование: ОКС – магистър;

· професионален опит: не по – малко от 3 години в областта на счетоводството, финансите, правото, вътрешния или външния одит;

· или минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

· кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения.
 • Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания.
 • Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.
 • Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма.
 • Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите, предоставяни и извършвани от Агенция по вписванията.
 • Професионална компетентност – професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността:
 • да познава вътрешното устройство на администрацията на    агенцията – Устройствения правилник на АВ, Правилника за вътрешния трудов ред, вътрешните правила и др.
 • да познава нормативните актове, свързани с изпълнението на длъжността.

              Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни, с останалите кандидати, крайни резултати от проведената конкурсна процедура.

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

· заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

· декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;

· автобиография;

· копие от диплома за висше образование;

· копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;

·  копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит в областта на счетоводството, финансите, правото, вътрешния или външния одит или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

·  копия от други документи по преценка на кандидата.

               Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 12 /дванадесет/ дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса или до 17:30 часа на 25.09.2023 г. вкл.:

 • Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в Агенция по вписванията на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, деловодство.
 • Или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected].

 

Съгласно утвърдената длъжностна характеристика за длъжността, финансовия контрольор в Агенция по вписванията, с месторабота в град София:

              Извършва контрол по отношение на бюджетните разходи, при спазване принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност.

              Упражнява предварителен контрол чрез проверка преди предприемане на всички действия за поемане на задължение или извършване на разход, по отношение на процедурите за възлагане на обществени поръчки,  придобиване на активи и услуги, командировки в страната и чужбина, споразумения за разпределяне на разходи, провеждане на конкурси и назначаване на служители, начисления по работната заплата и др.

 

Ние предлагаме:

 • Работно място в сплотен екип от ръководители и експерти на Агенция по вписванията;
 • Атрактивно възнаграждение - Размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността е от 2000 лв. /две хиляди лева/, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Доходът на държавните служители се облага единствено с 10 % данък върху доходите на физическите лица;
 • Карти с отстъпки при пазаруване;
 • Допълнителен  платен годишен отпуск;
 • Средства за представително облекло;
 • Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;
 • Средства за  корекция на зрението при работа с видеодисплей, ако са предписани такива.

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна” № 20 и се публикуват на електронната страница на агенцията.

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, на интернет страницата на Агенция по вписванията, в раздел „Кариери“, както и в подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.