Върни се горе

ОБЯВЛЕНИЕ

 

                        Агенция по вписванията, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, оповестява обявения със Заповед РД-01-590/12.09.2023 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

            в отдел „Финансово-счетоводно обслужване”, дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

Минималните изисквания, за заемане на длъжността, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, са:

· образование: висше;

· степен на образование: ОКС – бакалавър;

· професионален опит: не по – малко от 3 години;

· или минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

· кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

1. Аналитична компетентност: Да събира, обработва и анализира информацията, както и да предлага ефективни решения.

2. Ориентация към резултати: Да постига високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания на отдел „ФСО“ и на дирекция „ФСДУС“, като цяло.

3. Работа в екип: Да управлява и участва в екипи/ работни групи/ комисии, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.

4. Комуникативна компетентност: Да осъществява ефективен обмен на информация и да се изразява ясно в устна и писмена форма.

5. Професионална компетентност: Да притежава професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

6. Дигитална компетентност: Способност да търси, събира и обработва информация, която да се използва по критичен и систематичен начин, да се оценява нейната актуалност, като се използват инструменти за създаване и представяне на информация

7. Да познава структурата и вътрешното устройство на администрацията на агенцията – Устройствения правилник на АВ, както и публично достъпните доклади за дейността и цели на администрацията, приложимите за дейността нормативни актове, като: Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, Закона и всички подзаконови нормативни актове, свързани със счетоводното отчитане.

              Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни, с останалите кандидати, крайни резултати от проведената конкурсна процедура.

Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

· заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на        конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

·  декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;

· автобиография;

· копие от диплома за висше образование;

· копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;

·  копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или   придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

·  копия от други документи по преценка на кандидата.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса или до 17:30 часа на 27.09.2023 г. вкл.:

 • Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в Агенция по вписванията на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, деловодство.
 • Или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected].

 

Съгласно утвърдената длъжностна характеристика за длъжността, главния експерт в отдел „Финансово – счетоводно обслужване“ в дирекция “Финансово-стопански дейности и управление на собствеността", в Агенция по вписванията, с месторабота в град София:

 1. Осчетоводява и анализира сметки от индивидуалния Сметкоплан на Агенция по вписванията, съгласно вътрешно разпределение в дирекция „ФСДУС“.
 2. Оформя документи и въвежда в счетоводната програма постъпили и отпуснати материални активи, разчети с персонала, доставчици и клиенти, както и др. стопански събития, съгласно счетоводната политика на Агенция по вписванията, Закона за счетоводството и действащите счетоводни стандарти.
 3. Осчетоводяване, анализ и равнение на съответните параграфи и сметки, по които се отразяват постъпилите приходи на Агенция по вписванията.
 4. Изготвя и анализира справки по различни параграфи от  ЕБК.
 5. Осчетоводява и анализира разчетни сметки.
 6. Осчетоводява наредените платежни средства по СЕБРА.
 7. Осчетоводява изплатените работни заплати на служителите в Агенция по вписванията.
 8. Начислява и осчетоводява изплатените хонорари на вещи лица в ПП Аладин.
 9. Участва в равнението и анализа на счетоводните сметки с параграфи.
 10. Прилага правилно разграничението между „приходно-разходни“ и „финансиращи позиции“ по отношение на вземанията и задълженията.
 11. Извършва дейности по осчетоводяване, организация и изпълнение на проекти по оперативни програми, финансирани със средствата от Европейския съюз и на средствата по други международни програми и договори, по които Агенция по вписванията е бенефициент. Изготвя платежни нареждания за разплащане по банков път.
 12. При необходимост извършва всички дейности по приемане, съхранение и предаване на парични средства.
 13. Извършва касови операции по предварително оформени от съответните длъжностни лица приходно – разходни документи.
 14. Изготвя платежни нареждания за разплащане по банков път и др.

 

Ние предлагаме:

 • Работно място в сплотен екип от ръководители и експерти на Агенция по вписванията;
 • Атрактивно възнаграждение - Размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността е от 1800 лв. /хиляда и осемстотин, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Доходът на държавните служители се облага единствено с 10 % данък върху доходите на физическите лица;
 • Карти с отстъпки при пазаруване;
 • Допълнителен  платен годишен отпуск;
 • Средства за представително облекло;
 • Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;
 • Средства за  корекция на зрението при работа с видеодисплей, ако са предписани такива.

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна” № 20 и се публикуват на електронната страница на агенцията.

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, на интернет страницата на Агенция по вписванията, в раздел „Кариери“, както и в подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.