Върни се горе

ОБЯВЛЕНИЕ

 

          Агенция по вписванията, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, оповестява обявения със Заповед № РД-01-176/23.02.2024 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

 

ДИРЕКТОР

 на дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“,

с месторабота в град София

 

Минималните изисквания, за заемане на длъжността, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, са:

· образование: висше – юридическо, с придобита юридическа правоспособност;

· степен на образование: ОКС – магистър;

· професионален опит: не по – малко от 5 години;

или минимален ранг за заемане на длъжността – II- ри младши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

· кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

· Стратегическа компетентност – визия за бъдещо развитие на дирекция „ПОЧРД” при отчитане въздействието на външни и вътрешни фактори;

· Лидерска компетентност – мотивиране и развиване на служителите в дирекцията за постигане на значими индивидуални и организационни цели;

· Управленска компетентност – планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на дирекцията за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели;

· Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

· Компетентност за преговори и убеждаване – убедително представяне на позиции и аргументи за постигане на съгласие между различни страни;

· Работа в екип – управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

· Фокус към клиента (вътрешен/външен) – осъществяване на дейността в съответствие с потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите или дейностите, предоставяни и извършвани от дирекция „ПОЧРД”;

· Дигитална компетентност;

 

         Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни, с останалите кандидати, крайни резултати от проведената конкурсна процедура.

             

Начинът на провеждане на конкурса е защита на концепция за стратегическо управление на тема:  „Краткосрочни, дългосрочни и стратегически цели поставени пред Агенция по вписванията, през призмата на дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“  в Агенция по вписванията“ – формат А4 до 15 стандартни машинописни страници и интервю.

 

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

· заявление по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на  конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

·  декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;

·  копие от диплома за висше юридическо образование;

·  удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

·  копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;

·  копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

·  копия от други документи по преценка на кандидата.

 

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 10 /десет/ дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса или до 17:30 часа на 05.03.2024 г.

· Лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Документите се подават в сградата на Агенция по вписванията, находяща се на адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, център за административно обслужване (деловодство).

· Или по електронен път, като в този случай, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: [email protected].

Съгласно утвърдената длъжностна характеристика за длъжността „директор“ на дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“ в Агенция по вписванията –  директора на дирекцията осъществява ръководство и организация на дейностите във връзка с правното обслужване, документооборота, обществените поръчки, административнонаказателните производства,  човешките ресурси и протокола в Агенция по вписванията.

 

Минималният размер на основната месечна заплата за конкурсната длъжност е 2500.00 лв. /две хиляди и петстотин лева/ като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна” № 20 и се публикуват на електронната страница на Агенцията, както и в подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.

Обявлението за конкурса е публикувано в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт Jobs.bg, на интернет страницата на Агенция по вписванията, в раздел „Кариери“, както и в подстраницата на Агенция по вписванията в единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“.