Върни се горе

Основни функции и отговорности:

 1. Оказва техническа помощ при приемане, регистриране, насочване, оформяне, класиране и систематизиране на кореспонденцията в отдел „Управление на собствеността“.
 2. Организира и обезпечава дейността с необходимите материали, при предстоящи официални срещи на агенцията.
 3. Участва в комисии и работни групи по въпроси, свързани с управлението на собствеността на агенцията.
 4. Участва в извършване на провежданите инвентаризации в Агенция по вписванията, съгласно Закона за счетоводството и др. нормативни актове, свързани с тях.
 5. Участва в изготвянето на финансови предложения за придобиване на материални активи и извършване на услуги от бюджета на Агенцията по вписванията.
 6. Осъществява текущ контрол, води на отчет постъпилата документация.
 7. Самостоятелно или в екип изпълнява и други допълнителни задачи възложени от ръководството на Агенцията по вписвания.
 8. Следи за изпълнението на сключените договорите, касаещи дейността на дирекцията.
 9. Води, окомплектова и допълва досиетата на водени от отдел „Управление на собствеността“

Изисквания за заемане на длъжността:

 • средно образование;
 • професионален опит – не по – малко от 2 години.

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление (свободен текст) за участие в подбор за заемане на длъжността
 • автобиография;
 • копие от диплома за завършено образование;
 • копия от документи за стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка).

Максимално брутно трудово възнаграждение в размер на: 1800  лв.

 

Документите се подават на адрес: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, в срок до 30.03.2022 г. Телефон за контакт 02 9486 100